November 16, 2009

Inspiring Thinking
Inspirativní myšlení

  You are what your thought are - says primal principle of the Law of Attraction. It does not mean that you are what you think you are, no. It mean that you really are what your thought are.

  Jste takový nebo taková jako jsou vaše myšlenky - říká základní pravidlo zákona přitažlivosti. To neznamená, že jste, to co si myslíte, že jste, to ne. Znamená to opravdu, že jste takový jako jsou vaše myšlenky.

  A little example to explain. Let say that you want to be healthy. You're repeating in mind that you're healthy, affirming this thought several times a day and still your condition is getting worse and worse. It can be because while you're thinking that you're healthy your old habits, voice of your experiences, your inner critique or whatever is shouting that it is not true, you're sick, your knee hurts, your throat is aching. Instead of thought about health; it brings many more thoughts of illness and pain. This way we're actually creating more pain, because we are what our thought are. (Maybe you're one of those lucky people who just think that they are healthy and manifest it no matter what used to be. Then you do not need to read on.)

  Malý příklad na vysvětlenou. Předpokládejme, že chcete být zdravý. V mysli si stále opakujete: "Jsem zdravý." Utvrzujete se v té myšlence několikrát denně a váš stav se přitom stále zhoršuje a zhoršuje. Může to být proto, že zatímco myslíte na to, jak jste zdravý, vaše staré zvyky, hlas vašich vzpomínek, váš vnitřní kritik nebo cokoli křičí: "To není pravda. Jsi nemocný, bolí tě koleno, škrábe tě v krku. Takže místo myšlenek na zdraví, tu máme samé myšlenky o nemocech a bolesti. Tímto způsobem vlastně vytváříme více bolesti, protože jsme takoví, jaké jsou naše myšlenky. (Možná jste jedním z těch šťastných, kdo si jen pomyslí, že je zdráv a to se také stane, ať byl váš předchozí stav jakýkoli. Potom už nemusíte číst dál.)


  What to do then, you might be asking. How can I persuade myself that I'm healthy, wealthy, full of energy, successful or whatever I want to be. The answer is simple. Think about it. Think about health, wealth, energy, success or what so ever.

  Co potom dělat, ptáte se možná. Jak se mohu přesvědčit, že jsem zdravý, bohatý, plný energie, úspěšný nebo cokoli, co chci být. Odpověď je snadná. Myslete na to. Myslete na zdraví, bohatství, energii, úspěch nebo cokoli jiného.

  Following technique is originating in the briliant book of Bärbel Mohr called The Cosmic Ordering Service. It is very simple and playful and you can do it anytime. I bet you will like it.

  Následující technika vycházející z techniky popsané v úžasné knize od Bärbel Mohrové nazvané Vesmírný objednávkový servis. Je to jednoduch8 a hravá technika a můžete ji provádět kdykoli a vsadím se, že se vám bude líbit.

  The playful technique to become a positive thinker

  Hravá technika jak se stát pozitivním

  There is only one rule and it is simple. Do what feels good. Even better do what feels wonderful. Other things are only recommendations and I'll give you few of them at the end. Now let's have a look on the technique itself.

  Technika má jen jedno pravidlo a to je prosté. Dělejte to, při čem se cítíte dobře. Nejlépe, pokud se při tom cítíte báječně. Další věci jsou jen doporučení a pár z nich vám napíšu nakonci. Teď se raděj pojďme podívat na tu techniku.

  Just pick one area of your life you want to improve or anything that you want to have. Let say it's good health. Then just use the word HEALTH and think about it. Watch your feelings, it should be only positive feeling. If your thoughts are draged back to your diseases think about someone you know is healty. Think about health as a concept. Think about everything good what healt mean. Let yourself be filled with the meaning of word health.

  Vyberte si jednu oblast života, kterou chcete zlepšit, nebo cokoli, co chcete mít. Řekněme, že to bude zdraví. Potom prostě vezměte slovo ZDRAVÍ a myslete na něj. Sledujte své pocity, měli by zůstat pozitivní. Pokud vás myšlenky stahují zpět k vašim nemocem, vzpomeňte si na někoho, kdo je dokonale zdravý. Myslete na obecný smysl slova zdraví. Myslete na cokoli dobré, co slovo zdraví znamená. Nechte se naplnit významem slova zdraví.

  You're not thinking: "I'm healthy." or "I wish to be healthy". You think just about health, because you're what you think about.

  Nemyslíte si: "Jsem zdravý" nebo "Přeji si být zdravý". Myslíte jen na zdraví, protože jste to o čem přemýšlíte.

  It took me about two days before I fully absorbed this concept. Because even when I though about health itself I got back to small health issues I had. I said: "Thank you for the information that I'm on a wrong path. This is not what I want." And I returned to the word health. You can continue with a sentence like: "It is nice to be healthy." or "I like health" or "Health is great". These sentences should be basic truths, something you can easily believe. They should also be said as a current state. Nothing like "when i will be healthy..." or "I would like to be healthy" or "health would be good". Very easy is to thing just about health.

  Trvalo mi asi 2 dny než jsem úplně přijal tento koncept. Protože i pokud jsem myslel jen na zdraví samotné dostával jsme se v myšlenkách zpět k malým zdravotním problémům, které jsem měl. Raději jsem si rychle řekl: "Díky za informaci, že jsem na špatné ceště. Toto není to, co chci." A vrátil jsem se ke slovu zdraví. Můžete pokračovat s větami jako "Je krásné být zdraví" nebo "Mám rád zdraví" nebo "Zdraví je skvělé." Tyto věty by měli být všeobecné pravdy, něco, čemu snadno uvěříte. Také by měli být řečeny jako současný stav - tedy nic jako "až budu zdravý ..." nebo "Chtěl bych být zdravý" nebo "zdraví by bylo pěkné". Nejjednodušší je prostě myslet na zdraví.

  As Bärbel write in her book it can be useful to perform a kind of lazy meditation. It means that you'll find a quiet corner and dedice some time just to this activity. Then you'll think about a word describing areas you want to have. Just think about the word HEALTH, feel it, nurse it in your mind and enjoy it. When your attention is atracted to something negative, thank yourself and return to the word health.

  Jak Bärbel popisuje ve své knize, můžete začít s takovou línou meditací. Znamená to, že si najdete klidný kout a vyčleníte si pro tuhle aktivitu trochu času. Potom budete přemýšlet o nějakém slově, které popisuje to, co byste chtěli mít. Prostě budete přemýšlet o slově ZDRAVÍ, budete ho cítit, hýčkat ho ve své mysli a vychutnávat si ho. Pokud začne být vaše pozornost přitahována něčím negativním, poděkujte si a vraťte se ke slovu zdraví.

  You can continue with sentences like "I like health","It is beautufil to be healthy" (but not "Oh, I'm not healthy, but it would be nice if I am"), "health is good" or whatever feels good to you. It is important to stay joyful, playful and in good mood. Because you are what you think about and if it's complemented with joy you will get the results even faster.

  Můžete pokračovat celou větou jako: "Mám rád zdraví", "Je krásné být zdravý" (ale ne "Ó, nejsem zdravý, ale bylo by to krásné zdravý být"), "zdraví je dobré" nebo cokoli při čem se cítíte dobře. Je důležité, abyste zůstali veselý, hravý a v dobré náladě. Protože jste to, co čem přemýšlíte and pokud je to doplněno radostí, dosáhnete toho ještě mnohem rychleji.

  I hope you're getting to it. Just think what you want. You do not need to think that you're like that if you don't believe it yet. Just think about the thing.

  Doufám, že to začínáte chápat. Prostě myslete to, co chcete. Nemusíte si myslet, že jste takový, pokud tomu dosud nevěříte. Jen tu věc či vlastnosti prožívejte.

  I nowadays think about youth when I see old people. I think about wealth and abundance when I see someone's expensive house or car. I think about health if I meet someone with broken arm or cough. They just coming to my mind easily and miracles started to happen. I'm what my thoughts are.

  Dnes, pokud vidím staré lidi, okamžite myslím na mládí. Když vidím drahý dům nebo auto, hned myslím na bohatství a hojnost. Když uvidím někoho se zlomenou rukou nebo kašlem, hned mě napadá zdraví. Prostě mi to hned přijde na mysl a dějí se zázraky. Jsem takový jaké jsou moje myšlenky.

No comments:

Post a Comment