September 20, 2009

Robin S. Sharma: The monk who sold his Ferrari

Robin S. Sharma: Mnich, který prodal své Ferrari

  Another brilliant book showing how important is to take responsibility for your own life and which also offers several techniques which if practised will guide you to the better life. The book is presenting a story of successful layer Julian Mantle who is being slowly destroyed by his overhours in the office as well as by his visits to incontinent parties. When he got a heart attack right in the courtroom he decides to change. After years he returns as a new man and start revealing his story.

  Další výborná kniha, která ukazuje, jak je důležité převzít zodpovědnost za svůj život, a která zároveň nabízí několik technik, jejichž praktikováním můžete dokonale pozměnit svůj život k lepšímu. Kniha vypráví příběh Julian Mantla, úspěšného právníka, kterého však ničí neustálá posedlost prací stejně jako nezřízené večírky. Když poté dostane infarkt přímo v soudní síni rozhodne se, že je čas se změnit. Po letech se znovu objeví jako naprosto nový člověk a začne vyprávět svůj příběh.

  In a simple parable he reveals main principles of a happy life which his is a proof of. Julian after his renaissance overflows with energy and vigour and he's apparently enjoying his life.

  V jednoduchém podobenství odhalí veškerou podstatu šťastného života, jehož je sám důkazem. Julian po svém znovuzrození totiž oplývá obrovskou energií a elánem a zjevně si užívá života.


  Mystical story which holds this ancient secret tells the parable of a beautiful garden meaning our mind. Like any gardener keeps his garden nice and without weed also we can not allow us have a single negative thought. Whatever is happening around us it is just our decision what we think about it. The book shows that all the fears, worries, anxiety or annoyances are not gaining us anything. Every tragedy can be transferred into great opportunity which will be seen by only those who are ready to see it. There exists nothing like mistakes they are only lessons on our way forward. Positive thinking alias a beautiful garden is the first step on the way to a meaningful and happy life.

  Mystický příběh, který ukrývá celé starodávné tajemství, vypráví podobenství o nádherné zahradě, která značí naší mysl. Jako zahradník udržuje zahradu krásnou a bez plevele, ani my si nemůžeme dovolit třeba jedinou negativní myšlenku. Ať zažíváme jakékoli události, vždy je na nás, jak se k nim postavíme ve své mysli. Kniha nám odhaluje myšlenky jako strach, starosti, obavy, zlost či trápení jako neproduktivní. V každé tragédii se skrývá obrovská příležitost, kterou ale uvidí jen ti, kteří jsou připraveni ji vidět. Chyby neexistují, jsou to pouze lekce na naší cestě, které nám pomohou posunout se kupředu. Pozitivní myšlení neboli nádherná zahrada jsou prvním krokem ke spokojenému životu.

  In the garden there stands a tall lighthouse which signifies the importance of knowing where to go. Lighthouse is a parable for our goals and desires and where our life should go. It is important to find out what we really wish and then follow these goals.

 V zahradě stojí vysoký maják, který značí, jak je důležité znát svojí cestu. Maják značí naše cíle a touhy, to kam nás život má směřovat. Je důležité objevit, co si opravdu v životě přejeme a vydat se za těmito cíli.

  Next step in the mystical story is a sumo fighter who represents absolute power of neverending improvement. The chapter brings a recipe how to improve in ten life areas as are understanding ourselves, healthy eating, exercise, music or knowledge. These techniques gathered into rituals which if done everyday will enhance your life to the new higher levels. Another effective trick is to start doing things we were afraid to do and thus overcome our shadow. If we start with a small thing and overcome a small fear we can slowly clear most of things we are afraid of from our life. There is just a rule not to go into extremes and start slowly with small things in order to reach big results in smaller steps.

  Dalším prvkem v mystickém příběhu je zápasník sumo, který představuje nezměrnou sílu neustálého zlepšování se. Kapitola přináší návod jak se začít pomalu zlepšovat v deseti oblastech života jako jsou uvědomění si sama sebe, zdravá výživa, pohyb, hudba nebo vědomosti. Tyto techniky jsou shrnuty do rituálů, jejichž každodenní provádění pozvedne život ze všednosti. Další účinnou technikou v kapitole je začít dělat věci, kterých se bojíme a vykročit tak ze svého stínu. Začneme-li malou věcí a překonáme-li malý strach, tak postupně překonáme většinu svých strachů, což opět obohatí náš život. Platí zde ale pravidlo, že všeho s mírou a neměli bychom se hned pouštět do nějakých extrémů.

  In next chapter a strong cable combined from small week fibres shows the power of self discipline. Your will can be trained as any other ability and the more you use it the stronger it is. Strong will help us in activities where we would fail because we learned not to leave our comfort zone. With enough self-discipline our health will improve because we will have strength to move from in fornt of TV to do some exercises. One of the ways how to strengthen our will is to keep our thought inspired which was the first parable of beautiful garden. Another way is to do thing we need courage to do even as small as to wake up earlier or ride a bike instead of car.

  V další kapitole značí pevný kabel složený z mnoha malých drátků sílu sebekázně. Vůli lze cvičit jako kteroukoli jinou schopnost a čím více se používá, tím je pevnější. Pevná vůle nám pomáhá, tak kde bychom jinak selhali kvůli okamžité pohodlnosti. Sebekázeň nám například pomůže vybudovat zdraví, když se zvedneme od televize a začneme cvičit. Jednou cestou, jak můžeme vůli trénovat, je snažit se udržet naše myšlenky inspirativní, což byl vlastně cíl prvního přirovnání k nádherné zahradě. Dalším krokem může být dělání věcí, ke kterým potřebuje odvahu a to i malých jako dřívější vstávání nebo výměna auta za cestu na kole.

  The next chapter symbolized by the golden watches in the mystical story emphasizes the importance of time. Time is the only value each of us is given the equal amount of 24 hours a day. The way we spend our time is what makes the difference. That is why it is important to spend this valuable commodity in a way that supports our goals. It will help to plan each day or week and preview the little goals we want to achieve. This lesson also shows that we should not wait for some ifs.. but that we should enjoy what we already have and head for more. Noone simply have enough of time to waste it on non-inspiring negative thought or to lose a focus on his or her own goal. Useful is to act like if we can not fail; we do not know how the things will end anyway.

 Další kapitola v mystickém příběhu symbolizovaná zlatými hodinkami zdůrazňuje důležitost času. Čas je jediná hodnota, které jsme všichni dostali rovný podíl a každý máme jen 24 hodin denně. Proto je důležité věnovat tuto cennou komoditu na aktivity směšující k našim cílům. Pomůže nám například rozvrhnout si celý den či týden a naplánovat si cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Lekce ukazuje, že není třeba čekat na nějaké až, ale máme si vychutnávat to, co máme už teď a směřovat k ještě lepšímu. Žádný člověk prostě nemá čas zaobírat se neinspirujícími negativními myšlenkami nebo spustit z očí svůj cíl. Velmi při tom pomůže jednat, jako bychom nemohli selhat, vždyť přeci nevíme, jak věci dopadnou.

  The sixth stop in the magic parable, which the lawyer has learned in mystical Sivana in Himalayas, talks about giving. Bouquet of roses is a reference to an old saying telling that the hand which gives you flowers always keeps its smell. This advice says that all our doing should be motivated by helping others. It shows the power of giving, because what we give to others we are also giving to us. It is not about giving away everything we have, because it is equally important to give to ourselves, but we should deal with others with love and respect. Well, to give a smile is often more than we used to give so far.

  Šesté zastavení na cestě magického přirovnání, které se právník naučil v mystické Sivaně v Himalájích, pojednává o dávání. Svazek růží je přirovnáním k starému rčení, že na ruce, který ti podá růži, ulpí vždy z jejich vůně. Toto poučení říká, že vše co děláme, bychom měli dělat i pro ostatní. Ukazuje nám sílu dávání, protože co dáme jiným, dáváme i sobě. Nemusíme hned rozdat vše, co máme, protože dávat bychom měli i sobě, ale měli bychom začít pohlížet na ostatní s láskou a respektem. Vždyť darovat úsměv je často víc, než jsme dávali doteď.

  The last piece on this journey to enlightenment is a diamond path. Thousand of glittering diamonds we are walking over means thousands of beauties we experiences all the time because the journey itself is wonderful. Even after we have a goal to head for we should not sacrifice our intended success for the magnificence of current moment but we should enjoy diamonds of now with our goal still in our heart. Easy way how to enjoy each moment is to always feel grateful. When we manage to constantly rejoice the beauty of the moment we will reach Nirvana when the life is danced with divinely perfection.

 Posledním dílem na této cestě k osvícení je diamantová stezka. Tisíce zářících diamantů, po kterých kráčíme, značí tisíce krás, které zažíváme každý den, protože sama cesta je úžasná. Ikdyž máme vytyčen cíl, neměli bychom zamýšlený úspěch v budoucnosti obětovat za nádheru okamžiku a s cílem stále v srdci bychom si měli užít tisíců diamantů přítomného okamžiku. Jednoduchou cestou jak si užít každý okamžik je nestálé projevování vděčnosti. Pokud se neustále dokážeme radovat z nádhery každého okamžiku, vstoupíme do nirvány, kdy je život tančen s božskou dokonalostí.