November 16, 2009

Inspiring Thinking
Inspirativní myšlení

  You are what your thought are - says primal principle of the Law of Attraction. It does not mean that you are what you think you are, no. It mean that you really are what your thought are.

  Jste takový nebo taková jako jsou vaše myšlenky - říká základní pravidlo zákona přitažlivosti. To neznamená, že jste, to co si myslíte, že jste, to ne. Znamená to opravdu, že jste takový jako jsou vaše myšlenky.

  A little example to explain. Let say that you want to be healthy. You're repeating in mind that you're healthy, affirming this thought several times a day and still your condition is getting worse and worse. It can be because while you're thinking that you're healthy your old habits, voice of your experiences, your inner critique or whatever is shouting that it is not true, you're sick, your knee hurts, your throat is aching. Instead of thought about health; it brings many more thoughts of illness and pain. This way we're actually creating more pain, because we are what our thought are. (Maybe you're one of those lucky people who just think that they are healthy and manifest it no matter what used to be. Then you do not need to read on.)

  Malý příklad na vysvětlenou. Předpokládejme, že chcete být zdravý. V mysli si stále opakujete: "Jsem zdravý." Utvrzujete se v té myšlence několikrát denně a váš stav se přitom stále zhoršuje a zhoršuje. Může to být proto, že zatímco myslíte na to, jak jste zdravý, vaše staré zvyky, hlas vašich vzpomínek, váš vnitřní kritik nebo cokoli křičí: "To není pravda. Jsi nemocný, bolí tě koleno, škrábe tě v krku. Takže místo myšlenek na zdraví, tu máme samé myšlenky o nemocech a bolesti. Tímto způsobem vlastně vytváříme více bolesti, protože jsme takoví, jaké jsou naše myšlenky. (Možná jste jedním z těch šťastných, kdo si jen pomyslí, že je zdráv a to se také stane, ať byl váš předchozí stav jakýkoli. Potom už nemusíte číst dál.)


  What to do then, you might be asking. How can I persuade myself that I'm healthy, wealthy, full of energy, successful or whatever I want to be. The answer is simple. Think about it. Think about health, wealth, energy, success or what so ever.

  Co potom dělat, ptáte se možná. Jak se mohu přesvědčit, že jsem zdravý, bohatý, plný energie, úspěšný nebo cokoli, co chci být. Odpověď je snadná. Myslete na to. Myslete na zdraví, bohatství, energii, úspěch nebo cokoli jiného.

  Following technique is originating in the briliant book of Bärbel Mohr called The Cosmic Ordering Service. It is very simple and playful and you can do it anytime. I bet you will like it.

  Následující technika vycházející z techniky popsané v úžasné knize od Bärbel Mohrové nazvané Vesmírný objednávkový servis. Je to jednoduch8 a hravá technika a můžete ji provádět kdykoli a vsadím se, že se vám bude líbit.

  The playful technique to become a positive thinker

  Hravá technika jak se stát pozitivním

  There is only one rule and it is simple. Do what feels good. Even better do what feels wonderful. Other things are only recommendations and I'll give you few of them at the end. Now let's have a look on the technique itself.

  Technika má jen jedno pravidlo a to je prosté. Dělejte to, při čem se cítíte dobře. Nejlépe, pokud se při tom cítíte báječně. Další věci jsou jen doporučení a pár z nich vám napíšu nakonci. Teď se raděj pojďme podívat na tu techniku.

  Just pick one area of your life you want to improve or anything that you want to have. Let say it's good health. Then just use the word HEALTH and think about it. Watch your feelings, it should be only positive feeling. If your thoughts are draged back to your diseases think about someone you know is healty. Think about health as a concept. Think about everything good what healt mean. Let yourself be filled with the meaning of word health.

  Vyberte si jednu oblast života, kterou chcete zlepšit, nebo cokoli, co chcete mít. Řekněme, že to bude zdraví. Potom prostě vezměte slovo ZDRAVÍ a myslete na něj. Sledujte své pocity, měli by zůstat pozitivní. Pokud vás myšlenky stahují zpět k vašim nemocem, vzpomeňte si na někoho, kdo je dokonale zdravý. Myslete na obecný smysl slova zdraví. Myslete na cokoli dobré, co slovo zdraví znamená. Nechte se naplnit významem slova zdraví.

  You're not thinking: "I'm healthy." or "I wish to be healthy". You think just about health, because you're what you think about.

  Nemyslíte si: "Jsem zdravý" nebo "Přeji si být zdravý". Myslíte jen na zdraví, protože jste to o čem přemýšlíte.

  It took me about two days before I fully absorbed this concept. Because even when I though about health itself I got back to small health issues I had. I said: "Thank you for the information that I'm on a wrong path. This is not what I want." And I returned to the word health. You can continue with a sentence like: "It is nice to be healthy." or "I like health" or "Health is great". These sentences should be basic truths, something you can easily believe. They should also be said as a current state. Nothing like "when i will be healthy..." or "I would like to be healthy" or "health would be good". Very easy is to thing just about health.

  Trvalo mi asi 2 dny než jsem úplně přijal tento koncept. Protože i pokud jsem myslel jen na zdraví samotné dostával jsme se v myšlenkách zpět k malým zdravotním problémům, které jsem měl. Raději jsem si rychle řekl: "Díky za informaci, že jsem na špatné ceště. Toto není to, co chci." A vrátil jsem se ke slovu zdraví. Můžete pokračovat s větami jako "Je krásné být zdraví" nebo "Mám rád zdraví" nebo "Zdraví je skvělé." Tyto věty by měli být všeobecné pravdy, něco, čemu snadno uvěříte. Také by měli být řečeny jako současný stav - tedy nic jako "až budu zdravý ..." nebo "Chtěl bych být zdravý" nebo "zdraví by bylo pěkné". Nejjednodušší je prostě myslet na zdraví.

  As Bärbel write in her book it can be useful to perform a kind of lazy meditation. It means that you'll find a quiet corner and dedice some time just to this activity. Then you'll think about a word describing areas you want to have. Just think about the word HEALTH, feel it, nurse it in your mind and enjoy it. When your attention is atracted to something negative, thank yourself and return to the word health.

  Jak Bärbel popisuje ve své knize, můžete začít s takovou línou meditací. Znamená to, že si najdete klidný kout a vyčleníte si pro tuhle aktivitu trochu času. Potom budete přemýšlet o nějakém slově, které popisuje to, co byste chtěli mít. Prostě budete přemýšlet o slově ZDRAVÍ, budete ho cítit, hýčkat ho ve své mysli a vychutnávat si ho. Pokud začne být vaše pozornost přitahována něčím negativním, poděkujte si a vraťte se ke slovu zdraví.

  You can continue with sentences like "I like health","It is beautufil to be healthy" (but not "Oh, I'm not healthy, but it would be nice if I am"), "health is good" or whatever feels good to you. It is important to stay joyful, playful and in good mood. Because you are what you think about and if it's complemented with joy you will get the results even faster.

  Můžete pokračovat celou větou jako: "Mám rád zdraví", "Je krásné být zdravý" (ale ne "Ó, nejsem zdravý, ale bylo by to krásné zdravý být"), "zdraví je dobré" nebo cokoli při čem se cítíte dobře. Je důležité, abyste zůstali veselý, hravý a v dobré náladě. Protože jste to, co čem přemýšlíte and pokud je to doplněno radostí, dosáhnete toho ještě mnohem rychleji.

  I hope you're getting to it. Just think what you want. You do not need to think that you're like that if you don't believe it yet. Just think about the thing.

  Doufám, že to začínáte chápat. Prostě myslete to, co chcete. Nemusíte si myslet, že jste takový, pokud tomu dosud nevěříte. Jen tu věc či vlastnosti prožívejte.

  I nowadays think about youth when I see old people. I think about wealth and abundance when I see someone's expensive house or car. I think about health if I meet someone with broken arm or cough. They just coming to my mind easily and miracles started to happen. I'm what my thoughts are.

  Dnes, pokud vidím staré lidi, okamžite myslím na mládí. Když vidím drahý dům nebo auto, hned myslím na bohatství a hojnost. Když uvidím někoho se zlomenou rukou nebo kašlem, hned mě napadá zdraví. Prostě mi to hned přijde na mysl a dějí se zázraky. Jsem takový jaké jsou moje myšlenky.

November 14, 2009

Origins of Happiness 4
O původu štěstí 4

  On the journey towards own fulfillment you can read hundreds of books, watch thousands of movies and listen to millions of opinions. However it is just you who lives your life and your journey is unique. All those ideas you get from surroundings can serve as an inspiration and encouragement in order to find your own unique and the right way of life.

  Při cestě za vlastním naplněním můžete přečíst stovky knih, shlédnout tisíce filmů a poslechnout si miliony názorů. Jste to pořád ale vy, kdo žije svůj život, a vaše cesta je jedinečná a unikátní. Všechny ty recepty co získáváte z okolí, vám můžou sloužit jako inspirace a povzbuzení, abyste si našli svojí jedinečnou a tu pravou cestu životem.

Origins of Happiness 3
O původu štěstí 3

  Today I hoovered the flat which is exceedingly unpleasant activity. I said to myself that I can test my theory about happiness originating from inside. But how can I find this source?

  Dnes jsem doma luxoval, což je nadmíru nepříjemná činnost. Řekl jsem si, že otestuji tu teorii s štěstím pocházejícím zevnitř. Jak ho ale najít?

  All of the sudden I got a brilliant idea. What about start to give the happiness away to others. I must have abundance of something if I'm willing to give it away; so this can be a way how to find the my inner source of happiness. Besides it's great fun.

  Tu mě napadla úžasná myšlenka. Což takhle štěstí začít rozdávat. Musím přeci mít nadbytek toho, co rozdávám, a tak bych u sebe mohl dokázat najít zdroj štěstí. Navíc je to úžasná legrace.


  So I started to hoover the carpet and I gave my happiness to the people and things around. I drove the scrub all over the carpet and meanwhile I was giving happiness to it. And I did not run out of happiness. The more happiness I gave the more I had for myself. My inner source seemed to be exhaustless.

  Tak jsem začal luxovat a dával štěstí všemu kolem. Lidem i věcem. Jezdil jsem kartáčem po koberci a zároveň dával koberci štěstí. A kupodivu štěstí nedocházelo. Čím víc jsem ho rozdal, tím víc jsem ho měl i pro sebe. Můj vnitřní zdroj, jako by byl nevyčerpatelný.

  And what was the best was that I really enjoyed the hoovering. I hoovered more carefully and slowly so that everything is clean and not just quickly in order to finish it as soon as possible. I don't know how much time I spent hoovering because time ceased to have any sense.

  A co bylo vůbec nejlepší, to luxování jsem si náramně užil. Luxoval jsem daleko poctivěji, pomalu, aby vše bylo hezky čisté, a ne rychle abych jen to měl už za sebou. Ani nevím kolik času jsem tím strávil, protože čas přestal mít smysl.

  The most beautiful thing was when I found a mote on the ground and I went to drop it into the trash bin. As a little farewell I gave it a bit of my own happiness and then I threw it away.

  A nejhezčí nakonec bylo, když jsem ještě objevil smítko a šel ho vyhodit do koše. Jako rozlučku jsem mu dal kousek toho mého štěstí a šup s ním do odpadků.

Origins of Happiness 2
O původu štěstí 2

  For a long time I have thought that my happiness depends on my surroundings. When I'm on some nice party with my friends, I'm happy. If I'm successful in school or work, I'm happy. On the other hand when I feel bad, nothing works, it's terrible weather outside and there's a lot of noise, I'm unhappy. None of above is actually the whole truth. I understood that when I was reading one of the books of Bärbel Mohr where she was quoting a part of the story from the book called Mary written by Ella Kensington. I was a little bit like this:

  Dlouhou dobu jsem si myslel, že mé štěstí záleží na tom, co se kolem mě děje. Pokud jsem s kamarády na nějaké příjemné akci, jsem šťastný. Když mi to jde v práci nebo ve škole, jsem šťastný. Naopak, pokud je mi mizerně, nic nevychází, venku je ošklivo a kolem je hluk, tak jsem nešťastný a rozmrzelý. Nic z toho, ale není úplná pravda. Konečně jsem to pochopil při čtení jedné z knih Bärbel Mohr, která citovala kousek příběhu z knihy Mary od Elly Kensington. Bylo to asi takhle:

  He asked her what is the sense of life and she said that it is when she can do whatever she wants. And why would you want to do it he continued asking. Because I always has such a good feeling, because then I’m happy. So you’re doing it because of the feeling which makes you happy, he continues. Yes, more or less, she agrees. And what if you’re doing something which is not nice and funny but what if you still would have this feeling; would that be pleased and would you be happy, he is asking. I think that I would, she admits. Do you think that you can get this feeling even if you’re sick for example by recalling some memories when you were really happy. Yes, then I could be happy even that I feel sick, she agreed.

  Zeptal se jí, co je smysl života, a ona řekla, že to, aby mohla vždy dělat, to co chce. A proč bys to chtěla dělat, pokračoval on v ptaní. Protože z toho mám vždy takový dobrý pocit, protože jsem šťastná. Děláš to tedy proto, že z toho máš pocit, díky kterému jsi šťastná, pokračuje on. Více méně ano, souhlasí dívka. A kdybys dělala něco, co ti nepřijde krásné a zábavné, ale přesto bys u toho měla ten pocit, bylo by ti to příjemné a byla bys šťastná, zajímá ještě tázajícího se. Nejspíš ano, připouští dívka. Myslíš, že bys dokázala, ten pocit vyvolat, idkyž je ti zle, například, kdyby sis vzpomněla na něco, kdy jsi byla opravdu šťastná, pokračoval muž. Ano, potom bych dokázala být šťastná, idkyž bych se cítila špatně, souhlasila.


  The source of your happiness is not outside of you it is something you get from within yourself.

  Tvoje štěstí tedy nepochází z okolí, ale je to něco, co cítíš uvnitř sebe sama.

  What a revelation I thought. At once I tried that and even thought I did not feel completely happy I searched inside of myself for the happiness and it was there. In a moment I felt wonderful and what seemed to be difficult only a moment ago I quickly solved. It was a miracle. From that moment I search for the source of my happiness only inside of me not in my surroundings. It does not always work immediately but it always helps.

 Jaké prozření, říkal jsem si. Hned jsem to vyzkoušel a ikdyž jsem se necítil úplně nadšený, zapátral jsem po štěstí ve svém nitru a hle, bylo tam. Za chvíli jsem se cítil báječně a co mi předtím šlo jen s obtížemi jsem najednou hravě zvládl. Od té doby hledám štěstí jen uvnitř sebe a ne ve svém okolí. Nejde to vždy okamžitě, ale pokaždé mi to pomůže.

  For example if I’m stuck somewhere I stop and say “This is not the way”. I try to recall some nice memory, breathe freely and relax and soon I usually achieve to have much better mood.

  Třeba když se mi něco nedaří, tak se zastavím a řeknu si: "Tudy ne, takhle to dál nejde". Zkusím si v sobě vybavit nějakou hezkou vzpomínku, volně dýchat, uvolnit se, a brzy se mi podaří dostat se do mnohem lepší nálady.

  It is worth a little thinking. Is the source of happiness inside or outside of us? Do you know an unhappy milionaire (maybe from a tabloid) or a happy beggar?

  To určitě stojí za zamyšlení. Leží opravdu štěstí mimo nás nebo uvnitř nás. Znáte nějakého nešťastného milionáře (třeba z bulváru) nebo šťastného žebráka?

November 13, 2009

Recommended reading
Doporučené čtení

  Soon there'll be long winter evenings and you're surely starting to think about what inspiring book to read after fulfiling day of skiing. Here's the list of great and inspiring books which you should not miss.

  Dlouhé zimní večery se nám pomalu blíží a určitě už přemýšlíte jakou inspirativní knihu si přečtete po naplňujícím dni lyžování. Tady je list úžasný a inspirativních knih, které by rozhodně neměli ujít vaší pozornosti.

  Some of these books contain very good instruction how to improve one's life. Take it as an inspiration or an advice. Only you can live your own life. So use the best from these books while staying your own, keep your fun and wonder with innocence.

  Některé z nich obsahují velmi dobré návody, jak zacházet se svým životem. Berte je jako inspiraci, jako radu. Jenom vy totiž dokážete žít svůj život. Takže s legrací a nevinností vyberte z těch knih to nejlepší a přidejte to do svého života.


  And by the way read them in any order you like, when you like or do not read them at all. It's just up to you.

  A mimochodem, čtěte je v pořadí jaké vám vyhovuje, kdy chcete nebo je nečtěte vůbec. To je také na vás.
  Rhonda Byrne:
  The Secret   -   Tajemství

  Deepak Chopra:
  The Way of the Wizard   -   Kouzelníkova cesta

  Bärbel Mohr:
  Cosmic Ordering   -   Objednáváme si z vesmíru

  Janet Attwood, Chris Attwood:
  The Passion Test   -   Test Vášně (zatím jen anglicky)
  Robin Sharma:
  The Monk Who Sold His Ferrari   -   Muž, který prodal své Ferrari
  Thomas L. Pauley:
  I'm rich beyond my wildest dream   -   Jsem bohatší, než v mých nejdivočejších snech (zatím jen anglicky)
  Neale Donald Walsch:
  Conversations with God   -   Hovory s bohem
  Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len:
  Zero Limits   -   Svět bez hranic
  Jack Canfield a Mark Victor Hansen:
  Chicken Soup for the Soul   -   Slepičí polévka pro duši
  Elisabeth Fayt:
  Paving It Forward   -   Vydláždi si cestu zlatem (zatím jen anglicky)
  James Redfield:
  The Celestine Prophecy   -  Celestinské proroctví