July 5, 2009

Deepak Chopra: Ageless Body, Timeless mind

Deepak Chopra: Nesmrtelné tělo, nekonečná duše

  If you ever wondered whether it is necessary to grow old there is an interesting book about this topic called Ageless body, Timeless mind, the Quantum alternative to growing old by renowned physicist and spiritualist Deepak Chopra.

  Pokud jste se někdy zamýšleli, zda lidé musí stárnout, zajímavou knihou na toto téma je Nesmrtelné tělo, nekonečná duše neboli kvantová teorie dlouhověkosti od známého fyzika a spiritualisty Deepaka Chopry.

  All the atoms forming our body are changed during each 7 year. How is that possible then that the house which has all bricks replaced is breaking and becoming old? The author searches the answers in modern theories of physics as well as in culture all around the world.

  Všechny atomy v našem těle se vymění během asi 7 let. Jaktože dům jehož všechny cihly jsou vyměněny chátrá a stárne? Autor hledá odpovědi ve vědeckých teoriích i kulturách celého světa.


  The book contains many chapters studying legends about longevity of individuals and nations and what had these in common. He is investigating various exercises, meditation and spiritual techniques which should prolong one's life. Author is also taking the view of the modern physics and finally admit that growing old is not necessary.

  V mnoha kapitolách studuje legendy o dlouhověkých lidech i národech a co měli společného. Zkoumá různé pohybové, meditační a duchovní praktiky, které by měli vést k dlouhověkosti. Dívá se na toto téma pohledem kvantové fyziky a nakonec připouští, že lidé nemusí stárnout.

  Deepak Chopra further offers several exercises which might improve your health and help you to live longer.

 Deepak Chopra v knize také nabízí sérii cvičení, které mají napomoci dobrému zdraví a dlouhému věku.

  Whether you're interested in longevity or if you want just to improve or keep your good health reading this book will be definitely beneficial for you.

  Ať už se o téma dlouhověkosti zajímáte nebo si jen chcete zlepšit či udržet vlastní zdraví, kniha pro vás bude přínosem.