May 16, 2009

Society of Strong
Společnost silných

 It's a natural law that the stronger survives. It was true for human societies for a long time as well. Once however there appeared societies which took care about their weaker members. Most of them were smashed by barbarian into the dust.

  V přírodě platí, že silnější přežije. To dlouho platilo i v lidské společnosti. Potom, ale začaly vznikat komunity, jež se začaly starat i o své slabší členy. A většinu z nich převálcovali barbaři a poslali do prachu dějin.

  David Gemmell, fantasy writter, once described how this works. At the beginning the society is lead by strong ones following a greater vision. Usually they want to create a safe environment for weaker ones to survive as well. The number of weak grows, they start to get political functions and create more space and support for weak ones that finally their number overgrow the number of strong so much that they fail to protect them and the society dies.

  Fantasy spisovatel David Gemmell popsal v jedné ze svých knih, jak takový koloběh funguje. Na začátku vedou společnost silní sledující nějakou velkou vizi. Většinou vytváří prostředí, kde můžou bezpečně přežít i slabší. Jak ale počet slabých narůstá, získávají politické pozice a vytváří ještě více příležitostí pro slabé. Brzy počet slabých natolik převýší silné, že ti už je nedokáží chránit, společnost chřadne a nakonec zahyne.


  What can we do then? Will all our intention to protect weak ones - whether these are young, old, ill, maimed or hendicaped in any other way - to the end of our society. I believe that it will. However, there's still a way ...

  Co tedy můžeme dělat? Povede nakonec každá snaha ochránit slabší, ať už mladé, staré, nemocné, mrzáky nebo jinak hendikepované k zániku společnosti? Já si myslím, že ano. Je tu však jedna cesta ...

  I do not speak about any radical violent solution. I've in mind an idea to make everyone strong. I'm saying that everyone can bestead society in their unique way. We have to support everyone so that they can reveal their best way to contribute to all. Everyone has a unique combination of talents, abilities and other qualities and when we're using these we benefit not only to ourself but to all. Society has only to support everyone in their search and performance of their talents.

 Nemluvím tady o nějakém radikálním násilném řešení, to ne. Myslím tím, abychom udělali silné ze všech. Mluvím o tom, že každý může být společnosti prospěšný svým unikátním způsobem a my musíme všechny podporovat, aby tento přístup mohli odhalit. Každý totiž má jedinečnou kombinaci talentů, schopností a předností, jejichž využitím bude prospívat nejen sám sobě, ale všem. Úkolem společnosti je jen každého podporovat na jeho cestě za hladáním a naplněním svého talentu.

  Well, a dumb can be great gardener or painter, a cripple can be good programmer or speaker, an old man has not only his life long experiences but he wields with patience and calm judgement. A sick person can help cure his illness and a fatty can be a brilliant matematician. Everyone has their own great talent which will enrich the life of all.

  Vždyť i hlupák může být vynikající zahradník nebo malíř, mrzák být skvělým programátorem nebo řečníkem, stařec může nejen předávat své zkušenosti, ale vládne i trpělivostí a klidným úsudkem. Nemocný může přinést pokrok ve své léčbě a tlušťoch být geniální matematik. Každý máme to své, každý máme něco, čím obohatíme život všech.