October 14, 2009

The Origins of Happiness and Anger
O původu štěstí i zloby

  Decision. It is the principal step on our journey towards happiness or anger.

  Rozhodnutí. To je hlavní krok na naší cestě ke štěstí nebo zlobě.

  People were given a gift of free will. This gift is hovewer double-edged and brings with itself a big responsibility. Each moment we have the choise to be either happy or infatuated with a negative emotion.

  Jako lidé jsme dostali do vínku svobodnou vůli. Tento dar je ale dvojsečný a nese se sebou velkou zodpovědnost. V každém okamžiku totiž máme možnost se rozhodnout jestli budeme šťastní nebo zaslepeni nějakou negativní emoci.

  Really it only depends on our decision. Unfortunately sometimes the force of our habits makes us to behave in another way than we would like to for example when we are shouting on our loved ones. Good news is that it is again our emotion which serves us as an alarm. Do you feel upset, angry or unhappy? That is a brilliant signal telling us that right now is the time to change it and feel at ease. It is just to make this decision. Do you believe it? Try it.

  Opravdu, je to čistě naše rozhodnutí. Síla zvyku nás ale občas přiměje zachovat se jinak než bychom chtěli a být naštvaní, ikdyž bychom raděj nebyli, například pokud křičíme na své blízké. Skvělá zpráva je, že jsou to opět naše emoce, které nám slouží jako takový alarm. Cítíte se naštvaní, rozlobení nebo nešťastní? To je úžasný signál, že je právě teď čas to změnit a cítit se v pohodě. Stačí se rozhodnout. Nevěříte? Vyzkoušejte to!


  You can vex that your childer do not behave as you wish or you can be grateful that they are self-sustaining. When you miss a bus on your way to work you can shout and swear, you can worry your head about lateness or you can enjoy few minutes when you can plan your day, think a little about your life or call your grandma. Trust me when I say that you can find a better excuse with a clear head than when you spend last 20 minutes worrying about being late.

  Můžete se zlobit, že vaše děti se nechovají podle vašch představ, nebo mít radost nad jejich soběstačností. Když vám ujede autobus na cestě do práce, můžete křičet a nadávat, můžete si lámat hlavu s pozdním příchodem, nebo se radovat, že máte chvilku naplánovat si den, popřemýšlet o sobě nebo zavolat babičce. Veřte mi, že v práci se líp vymluvíte, když přijdete s čistou hlavou, než pokud jste se doteď trápili, jak jdete pozdě.

  Whole life is about decisions. The most important is the one between anger and happiness. Of course sometimes a wrong decision comes. That would be a great lesson which will allow you to judge what you prefer more - Happiness or Anger.

 Celý život je otázkou rozhodnutí. Tím nejdůležitějším je rozhodnutí mezi štěstím a zlobou. A jasně, že občas přijde i chvíle kdy se rozhodnete špatně. Po takové skvělé lekci nakonec budete moci sami posoudit, co vám více vyhovuje - štěstí nebo zlobu.

  If you do not like how you're feeling right now, stop and make a decision to feel differently. You might hardly believe it is possible for the first time, but you'll get use to it soon. And then you will think that anyone who is in rage must really enjoy the feeling; why would he do it otherwise?

  Pokud vás tedy nebaví, jak se právě cítíte, zastavte a rozhodněte se jinak. Napoprvé je to možná neuvěřitelné, ale brzy si zvyknete. A pak vám přijde, že pokud se kdokoli vzteká, musí ho to nutně bavit, protože jinak by se tak nerozhodl.

October 12, 2009

The Origins of Happiness
O původu štěstí

  Man is happy i.a. when he is doing something he likes or when he receives it from the surrounding. How odd is that we spend so much energy on what wrong have happened that day and how little we're willing to remember what good things we have encountered. Just remember how much time you recently waste lamenting over a lady who accidentally hit you in the shop, or over a waiter who brought you a wrong plate.

  Člověk je šťastný, mimo jiné, pokud dělá něco co ho baví nebo co se mu líbí, anebo pokud to dostává od okolí. Je proto až s podivem kolik energie věnujeme tomu, co zlého se nám za den přihodilo, a jak málo vzpomínáme na to dobré. Jen si vzpomeňte kolik minut ne-li hodin jste hořekovali nad paní, jež do vás drkla v obchodě, nebo nad číšníkem, jenž přinesl špatné jídlo.

  My advice to you is to spend several minutes a day and thank for good things that have happened during the day. It can be small things like a lunch which tasted good or a kind clerk who helped you in the bank. It can be something bigger like a good grade your son brought home or an unexpected call from an old friend. Or it can be something huge like your boss's approbation or that you finally waxed your car.

  Proto vám radím věnovat denně několik minut poděkování za to dobré, co jste prožili. Můžou to být drobnosti jako oběd, který vám chutnal, milá úřednice v bance. Větší věci jako jednička vašeho syna nebo nečekaný telefonát od známého či dokonce takové věci jako pochvala od šéfa nebo že jste si konečně navoskovali auto.


  The more you thank yourself for anything the better. For a start I would recommend to give several thanks before you go to sleep and appraise current day. This will surely help you to fall a sleep calm and happy and you would look forward for the next day.

  Čím vícekrát denně si budete děkovat tím lépe. Pro začátek bych určitě doboručil poděkovat za prožitý den minutku dvě před spaním, abyste usínali šťastní a mohli se tak těšit na další den.

October 11, 2009

The Origins of Anger
O původu zloby

  Many people are getting anger because they are having an idea about something and this idea is broken by someone else's act. (How it should be cleaned, What to wear when it's cold, What time to leave for a trip ...)

  Mnoho lidí se vzteká, protože mají o něčem nějakou představu a tuto představu jim někdo narušil. (Jak má být uklizeno, Co se má obléci v chladném počasí, Kdy se odjíždí na výlet ...).

  EVERYONE IS DIFFERENT, Let's respect one another! Why to quarrel with our loved ones just because of an opinion.

  KAŽDÝ JSME JINÝ, Respektujme se vzájemně! Proč se hádat s těmi, které milujeme, jen kvůli názoru?