November 14, 2009

Origins of Happiness 2
O původu štěstí 2

  For a long time I have thought that my happiness depends on my surroundings. When I'm on some nice party with my friends, I'm happy. If I'm successful in school or work, I'm happy. On the other hand when I feel bad, nothing works, it's terrible weather outside and there's a lot of noise, I'm unhappy. None of above is actually the whole truth. I understood that when I was reading one of the books of Bärbel Mohr where she was quoting a part of the story from the book called Mary written by Ella Kensington. I was a little bit like this:

  Dlouhou dobu jsem si myslel, že mé štěstí záleží na tom, co se kolem mě děje. Pokud jsem s kamarády na nějaké příjemné akci, jsem šťastný. Když mi to jde v práci nebo ve škole, jsem šťastný. Naopak, pokud je mi mizerně, nic nevychází, venku je ošklivo a kolem je hluk, tak jsem nešťastný a rozmrzelý. Nic z toho, ale není úplná pravda. Konečně jsem to pochopil při čtení jedné z knih Bärbel Mohr, která citovala kousek příběhu z knihy Mary od Elly Kensington. Bylo to asi takhle:

  He asked her what is the sense of life and she said that it is when she can do whatever she wants. And why would you want to do it he continued asking. Because I always has such a good feeling, because then I’m happy. So you’re doing it because of the feeling which makes you happy, he continues. Yes, more or less, she agrees. And what if you’re doing something which is not nice and funny but what if you still would have this feeling; would that be pleased and would you be happy, he is asking. I think that I would, she admits. Do you think that you can get this feeling even if you’re sick for example by recalling some memories when you were really happy. Yes, then I could be happy even that I feel sick, she agreed.

  Zeptal se jí, co je smysl života, a ona řekla, že to, aby mohla vždy dělat, to co chce. A proč bys to chtěla dělat, pokračoval on v ptaní. Protože z toho mám vždy takový dobrý pocit, protože jsem šťastná. Děláš to tedy proto, že z toho máš pocit, díky kterému jsi šťastná, pokračuje on. Více méně ano, souhlasí dívka. A kdybys dělala něco, co ti nepřijde krásné a zábavné, ale přesto bys u toho měla ten pocit, bylo by ti to příjemné a byla bys šťastná, zajímá ještě tázajícího se. Nejspíš ano, připouští dívka. Myslíš, že bys dokázala, ten pocit vyvolat, idkyž je ti zle, například, kdyby sis vzpomněla na něco, kdy jsi byla opravdu šťastná, pokračoval muž. Ano, potom bych dokázala být šťastná, idkyž bych se cítila špatně, souhlasila.


  The source of your happiness is not outside of you it is something you get from within yourself.

  Tvoje štěstí tedy nepochází z okolí, ale je to něco, co cítíš uvnitř sebe sama.

  What a revelation I thought. At once I tried that and even thought I did not feel completely happy I searched inside of myself for the happiness and it was there. In a moment I felt wonderful and what seemed to be difficult only a moment ago I quickly solved. It was a miracle. From that moment I search for the source of my happiness only inside of me not in my surroundings. It does not always work immediately but it always helps.

 Jaké prozření, říkal jsem si. Hned jsem to vyzkoušel a ikdyž jsem se necítil úplně nadšený, zapátral jsem po štěstí ve svém nitru a hle, bylo tam. Za chvíli jsem se cítil báječně a co mi předtím šlo jen s obtížemi jsem najednou hravě zvládl. Od té doby hledám štěstí jen uvnitř sebe a ne ve svém okolí. Nejde to vždy okamžitě, ale pokaždé mi to pomůže.

  For example if I’m stuck somewhere I stop and say “This is not the way”. I try to recall some nice memory, breathe freely and relax and soon I usually achieve to have much better mood.

  Třeba když se mi něco nedaří, tak se zastavím a řeknu si: "Tudy ne, takhle to dál nejde". Zkusím si v sobě vybavit nějakou hezkou vzpomínku, volně dýchat, uvolnit se, a brzy se mi podaří dostat se do mnohem lepší nálady.

  It is worth a little thinking. Is the source of happiness inside or outside of us? Do you know an unhappy milionaire (maybe from a tabloid) or a happy beggar?

  To určitě stojí za zamyšlení. Leží opravdu štěstí mimo nás nebo uvnitř nás. Znáte nějakého nešťastného milionáře (třeba z bulváru) nebo šťastného žebráka?

No comments:

Post a Comment