November 14, 2009

Origins of Happiness 3
O původu štěstí 3

  Today I hoovered the flat which is exceedingly unpleasant activity. I said to myself that I can test my theory about happiness originating from inside. But how can I find this source?

  Dnes jsem doma luxoval, což je nadmíru nepříjemná činnost. Řekl jsem si, že otestuji tu teorii s štěstím pocházejícím zevnitř. Jak ho ale najít?

  All of the sudden I got a brilliant idea. What about start to give the happiness away to others. I must have abundance of something if I'm willing to give it away; so this can be a way how to find the my inner source of happiness. Besides it's great fun.

  Tu mě napadla úžasná myšlenka. Což takhle štěstí začít rozdávat. Musím přeci mít nadbytek toho, co rozdávám, a tak bych u sebe mohl dokázat najít zdroj štěstí. Navíc je to úžasná legrace.


  So I started to hoover the carpet and I gave my happiness to the people and things around. I drove the scrub all over the carpet and meanwhile I was giving happiness to it. And I did not run out of happiness. The more happiness I gave the more I had for myself. My inner source seemed to be exhaustless.

  Tak jsem začal luxovat a dával štěstí všemu kolem. Lidem i věcem. Jezdil jsem kartáčem po koberci a zároveň dával koberci štěstí. A kupodivu štěstí nedocházelo. Čím víc jsem ho rozdal, tím víc jsem ho měl i pro sebe. Můj vnitřní zdroj, jako by byl nevyčerpatelný.

  And what was the best was that I really enjoyed the hoovering. I hoovered more carefully and slowly so that everything is clean and not just quickly in order to finish it as soon as possible. I don't know how much time I spent hoovering because time ceased to have any sense.

  A co bylo vůbec nejlepší, to luxování jsem si náramně užil. Luxoval jsem daleko poctivěji, pomalu, aby vše bylo hezky čisté, a ne rychle abych jen to měl už za sebou. Ani nevím kolik času jsem tím strávil, protože čas přestal mít smysl.

  The most beautiful thing was when I found a mote on the ground and I went to drop it into the trash bin. As a little farewell I gave it a bit of my own happiness and then I threw it away.

  A nejhezčí nakonec bylo, když jsem ještě objevil smítko a šel ho vyhodit do koše. Jako rozlučku jsem mu dal kousek toho mého štěstí a šup s ním do odpadků.

No comments:

Post a Comment