December 26, 2009

Gautama Chopra: Child of the Dawn
Gautama Chopra: Dítě úsvitu

  Gautama is the son of the renown author Deepak Chopra and the Child of the Dawn is his first novel. It's very well written and easy to read. It brings the story about search of one self and the sense of life.

  Syn již proslaveného autora Deepaka Chopry Gautama přichází se svojí poetickou a čtivou prvotinou o hledání sebe sama i smyslu života.

child_of_the_dawn book cover

  Hakim is an orphan who is living on the streets for already two years. Despite his status he's managing quite well but still he wants something more. He desires to be wealthy and successful like children from rich families or tourist from well-off hotels he sees every day. When he overhear a story about a wise one which can give him the knowledge how to fulfill his dreams he immediately start the journey.

  Hakim je sirotek, který už 2 roky žije na ulici. Na své postavení si žije celkem dobře, ale chtěl by něco víc. Touží být bohatý a úspěšný jako děti ze zámožných rodin nebo turisté z drahých hotelů, které každý den pozoruje. Když vyslechne vyprávění o moudrém muži, který mu může předat znalosti, jak svého snu dosáhnout, hned vydává se na cestu.


  On his journey he meets many people and each gives him a piece of wisdom. He learns that to be happy he needs to realize what he want and then take action to get it. He discovers that it is important to search for who he really is and that he is someone behind all the roles he is playing in his life. To reach this goal he must follow his heart and search within himself. He is advised to pursue mysterious and ambitious and should not exchange it to practical and pragmatic. Hakim finds that he is part of one universal stream and is one with everything and everybody. To fulfill his dreams he must plant the seed of his desire and trust in its growth. The ways of the Universe do not involve hard work but to be truly happy is to give your unique talent to others.

  Při svém putování potkává různé lidi, kteří mu jakoby mimochodem předávají své znalosti. Dozví se, že aby byl šťastný, musí zjistit, co opravdu chce, a potom jednat, aby toho dosáhl. Zjistí, že musí objevit, kým vlastně je, aniž by si přivlastňoval role, které v životě hraje. Aby toho dosáhl musí se nechat vést svým srdcem, musí hledat uvnitř sebe. Poradí mu aby s odvahou šel za neznámým a neuvízl v pasti pragmatického a praktického jednání. Hakim zjistí, že je součástí jednoho vesmírného proudu a je jedno s každým a se vším. K splnění svých snů musí zasadit semínko své touhy a silou víry podporovat jeho růst. Cesty vesmíru nezahrnují těžkou práci, naopak štěstí pramení z rozdávání našeho talentu ostatním.

  170 pages is a long journey for Hakim. But it is a journey full of joy and fulfillment of own desires. It is the journey of self-awakening.

  Hakim na 170 stranách ujde dlouhou cestu. Je to ale cesta radosti a naplnění touhy svých snů. Je to cesta probuzení svého já.

  The book contains big wisdom and my humble abridgement can not more then inspire to read the book. I've read it twice and the second time I discovered more then during the first reading.

 Tato kniha obsahuje velikou moudrost a mé skromné přiblížení nemůže ani zdaleka vystihnout, co všechno se v knize dozvíte. Já ji četl dvakrát a pokaždé objevil víc než předtím.

  Every book about self growth is just a step on our journey. Child of the Dawn however is very motivating a readable story which in a simple way reveals how to make all our dreams true.

  Jako každá kniha o vlastním rozvoji je i tato jen jedním krokem na naší cestě. Dítě úsvitu ale přináší motivující a čtivý příběh, který jednoduchou formou přibližuje, jak se pustit za splněním všech svých snů.

Gratitude
Vděčnost

  I've just read the book by David Gemmell in which the main character used to kill for money but then he received a task which gave him a chance to do something worthy. The hero is finding that while he was staying on the dark side everything worked well and now this new task brings him only pain, suffering and he got little help. He is complaining that when he is helping the forces of good these forces just makes the task more difficult instead of giving any help.

  Zrovna jsem četl knihu od Davida Gemmella, kde hlavní hrdina vraždil celý život pro peníze, ale pak dostal úkol, který mu dal možnost udělat pro změnu něco dobrého. Hrdina najednou zjišťuje, že zatímco na straně zla bylo vše snadné a fungovalo, tento nový úkol mu přinesl jen bolest, utrpení a dostalo se mu mála pomoci. Stěžuje si, že když pomáhá silám dobra, ty mu naoplátku hází klacky pod nohy.

  The main character of the book is however wrong. He did not acknowledge that one of his enemies saved him when he was captured in nomad camp. He comes to the ferry place just in the time he needed to run away from creatures which can not swim. He meets a monster with healing skills when he needs to be healed. He has a monk on his side who shelter him from evil powers. Despite all of this he sees only that his task is difficult and that his enemies has all the trumps in their hands.

  Hrdina knihy se ale mýlí. Neuvědomí si, že jeden z jeho nepřátel ho zachránil, když byl zajat v táboře nomádů. Přichází k převozu zrovna ve chvíli, kdy potřebuje utéci před příšerami, které neumí plavat. Potkává obludu, která má léčitelské schopnosti, zrovna když potřebuje uzdravení. Má na své straně mnicha, který ho chrání před silami zla. Přes toto všechno vidí pouze, že jeho úkol je nesnadný a nepřátelé mají všechny trumfy.


  It's the same with many of us that we consider the good state of things as automatic while when something went wrong then we focus all our attention to the problem and we start to complain. How many times did we appreciate that we're healthy when we really were? But when an illness came we immediately gave all our thought to it. A long time after we already cured we still searched for the tracks of illness trying to prove that we're really healthy.

  Jako mnoho z nás i on považuje dobrý stav věcí za samozřejmý, zatímco když se něco pokazí hned tomu věnuje všechnu pozornost a stěžuje si. Kolikrát jsme ocenili, že jsme zdraví, když jsme opravdu byli? Ale hned jak jsme byli nemocní, tak jsme zaměřili veškeré své myšlenky na nemoc. Ještě dlouho potom, co jsme se uzdravili, jsme hledali známky nemoci ve snaze dokázat si, že jsme už opravdu zdraví.

  The life is like a seesaw. Sometimes it offers us advices wrapped in unpleasant situations. Another time it gives pure delight. Without cold we can hardly appreciate heat, without fear we can not appreciate ease.

 Život je jako houpačka. Někdy nám nabízí poučení v balení, které není tolik příjemné. Jindy nám dává jenom potěšení. Bez zimy bychom si necenili tepla, bez strachu bychom si necenili pohody.

  If we expres a bit of gratitude for the good we have, we start to realise how much good there actually is. So try for once not to nourish our little complaints and focus on the good we have. On the food we have each day on the table. On health, the possibility to move, enough money for a holiday. On the sunshine and flowers which smell sweet. Focus on those who loves us and that we can give love to someone. Just feel grateful for a while and enjoy the feeling. Then you can start complain again and chose which of the feeling you prefer.

  Když vyjádříme trochu vděčnosti za to dobré, co máme, začneme si uvědomovat, kolik toho vlastně je. Takže se nebojte zastavit a místo tradičních postěžování si se projednou zaměřte na to dobré. Na jídlo, co máme každý den na stole. Zdraví, možnost pohybu, dostatek peněz na dovolenou. Na slunce, které svítí, a květiny, které voní. Na to, že nás má někdo rád a že i mi dáváme někomu lásku. Prostě jen buďte na chvíli vděční a užijte si ten pocit. Potom se můžete vrátit ke stěžování si a vybrat si, který z těchto dvou pocitů je vám milejší.

November 16, 2009

Inspiring Thinking
Inspirativní myšlení

  You are what your thought are - says primal principle of the Law of Attraction. It does not mean that you are what you think you are, no. It mean that you really are what your thought are.

  Jste takový nebo taková jako jsou vaše myšlenky - říká základní pravidlo zákona přitažlivosti. To neznamená, že jste, to co si myslíte, že jste, to ne. Znamená to opravdu, že jste takový jako jsou vaše myšlenky.

  A little example to explain. Let say that you want to be healthy. You're repeating in mind that you're healthy, affirming this thought several times a day and still your condition is getting worse and worse. It can be because while you're thinking that you're healthy your old habits, voice of your experiences, your inner critique or whatever is shouting that it is not true, you're sick, your knee hurts, your throat is aching. Instead of thought about health; it brings many more thoughts of illness and pain. This way we're actually creating more pain, because we are what our thought are. (Maybe you're one of those lucky people who just think that they are healthy and manifest it no matter what used to be. Then you do not need to read on.)

  Malý příklad na vysvětlenou. Předpokládejme, že chcete být zdravý. V mysli si stále opakujete: "Jsem zdravý." Utvrzujete se v té myšlence několikrát denně a váš stav se přitom stále zhoršuje a zhoršuje. Může to být proto, že zatímco myslíte na to, jak jste zdravý, vaše staré zvyky, hlas vašich vzpomínek, váš vnitřní kritik nebo cokoli křičí: "To není pravda. Jsi nemocný, bolí tě koleno, škrábe tě v krku. Takže místo myšlenek na zdraví, tu máme samé myšlenky o nemocech a bolesti. Tímto způsobem vlastně vytváříme více bolesti, protože jsme takoví, jaké jsou naše myšlenky. (Možná jste jedním z těch šťastných, kdo si jen pomyslí, že je zdráv a to se také stane, ať byl váš předchozí stav jakýkoli. Potom už nemusíte číst dál.)


  What to do then, you might be asking. How can I persuade myself that I'm healthy, wealthy, full of energy, successful or whatever I want to be. The answer is simple. Think about it. Think about health, wealth, energy, success or what so ever.

  Co potom dělat, ptáte se možná. Jak se mohu přesvědčit, že jsem zdravý, bohatý, plný energie, úspěšný nebo cokoli, co chci být. Odpověď je snadná. Myslete na to. Myslete na zdraví, bohatství, energii, úspěch nebo cokoli jiného.

  Following technique is originating in the briliant book of Bärbel Mohr called The Cosmic Ordering Service. It is very simple and playful and you can do it anytime. I bet you will like it.

  Následující technika vycházející z techniky popsané v úžasné knize od Bärbel Mohrové nazvané Vesmírný objednávkový servis. Je to jednoduch8 a hravá technika a můžete ji provádět kdykoli a vsadím se, že se vám bude líbit.

  The playful technique to become a positive thinker

  Hravá technika jak se stát pozitivním

  There is only one rule and it is simple. Do what feels good. Even better do what feels wonderful. Other things are only recommendations and I'll give you few of them at the end. Now let's have a look on the technique itself.

  Technika má jen jedno pravidlo a to je prosté. Dělejte to, při čem se cítíte dobře. Nejlépe, pokud se při tom cítíte báječně. Další věci jsou jen doporučení a pár z nich vám napíšu nakonci. Teď se raděj pojďme podívat na tu techniku.

  Just pick one area of your life you want to improve or anything that you want to have. Let say it's good health. Then just use the word HEALTH and think about it. Watch your feelings, it should be only positive feeling. If your thoughts are draged back to your diseases think about someone you know is healty. Think about health as a concept. Think about everything good what healt mean. Let yourself be filled with the meaning of word health.

  Vyberte si jednu oblast života, kterou chcete zlepšit, nebo cokoli, co chcete mít. Řekněme, že to bude zdraví. Potom prostě vezměte slovo ZDRAVÍ a myslete na něj. Sledujte své pocity, měli by zůstat pozitivní. Pokud vás myšlenky stahují zpět k vašim nemocem, vzpomeňte si na někoho, kdo je dokonale zdravý. Myslete na obecný smysl slova zdraví. Myslete na cokoli dobré, co slovo zdraví znamená. Nechte se naplnit významem slova zdraví.

  You're not thinking: "I'm healthy." or "I wish to be healthy". You think just about health, because you're what you think about.

  Nemyslíte si: "Jsem zdravý" nebo "Přeji si být zdravý". Myslíte jen na zdraví, protože jste to o čem přemýšlíte.

  It took me about two days before I fully absorbed this concept. Because even when I though about health itself I got back to small health issues I had. I said: "Thank you for the information that I'm on a wrong path. This is not what I want." And I returned to the word health. You can continue with a sentence like: "It is nice to be healthy." or "I like health" or "Health is great". These sentences should be basic truths, something you can easily believe. They should also be said as a current state. Nothing like "when i will be healthy..." or "I would like to be healthy" or "health would be good". Very easy is to thing just about health.

  Trvalo mi asi 2 dny než jsem úplně přijal tento koncept. Protože i pokud jsem myslel jen na zdraví samotné dostával jsme se v myšlenkách zpět k malým zdravotním problémům, které jsem měl. Raději jsem si rychle řekl: "Díky za informaci, že jsem na špatné ceště. Toto není to, co chci." A vrátil jsem se ke slovu zdraví. Můžete pokračovat s větami jako "Je krásné být zdraví" nebo "Mám rád zdraví" nebo "Zdraví je skvělé." Tyto věty by měli být všeobecné pravdy, něco, čemu snadno uvěříte. Také by měli být řečeny jako současný stav - tedy nic jako "až budu zdravý ..." nebo "Chtěl bych být zdravý" nebo "zdraví by bylo pěkné". Nejjednodušší je prostě myslet na zdraví.

  As Bärbel write in her book it can be useful to perform a kind of lazy meditation. It means that you'll find a quiet corner and dedice some time just to this activity. Then you'll think about a word describing areas you want to have. Just think about the word HEALTH, feel it, nurse it in your mind and enjoy it. When your attention is atracted to something negative, thank yourself and return to the word health.

  Jak Bärbel popisuje ve své knize, můžete začít s takovou línou meditací. Znamená to, že si najdete klidný kout a vyčleníte si pro tuhle aktivitu trochu času. Potom budete přemýšlet o nějakém slově, které popisuje to, co byste chtěli mít. Prostě budete přemýšlet o slově ZDRAVÍ, budete ho cítit, hýčkat ho ve své mysli a vychutnávat si ho. Pokud začne být vaše pozornost přitahována něčím negativním, poděkujte si a vraťte se ke slovu zdraví.

  You can continue with sentences like "I like health","It is beautufil to be healthy" (but not "Oh, I'm not healthy, but it would be nice if I am"), "health is good" or whatever feels good to you. It is important to stay joyful, playful and in good mood. Because you are what you think about and if it's complemented with joy you will get the results even faster.

  Můžete pokračovat celou větou jako: "Mám rád zdraví", "Je krásné být zdravý" (ale ne "Ó, nejsem zdravý, ale bylo by to krásné zdravý být"), "zdraví je dobré" nebo cokoli při čem se cítíte dobře. Je důležité, abyste zůstali veselý, hravý a v dobré náladě. Protože jste to, co čem přemýšlíte and pokud je to doplněno radostí, dosáhnete toho ještě mnohem rychleji.

  I hope you're getting to it. Just think what you want. You do not need to think that you're like that if you don't believe it yet. Just think about the thing.

  Doufám, že to začínáte chápat. Prostě myslete to, co chcete. Nemusíte si myslet, že jste takový, pokud tomu dosud nevěříte. Jen tu věc či vlastnosti prožívejte.

  I nowadays think about youth when I see old people. I think about wealth and abundance when I see someone's expensive house or car. I think about health if I meet someone with broken arm or cough. They just coming to my mind easily and miracles started to happen. I'm what my thoughts are.

  Dnes, pokud vidím staré lidi, okamžite myslím na mládí. Když vidím drahý dům nebo auto, hned myslím na bohatství a hojnost. Když uvidím někoho se zlomenou rukou nebo kašlem, hned mě napadá zdraví. Prostě mi to hned přijde na mysl a dějí se zázraky. Jsem takový jaké jsou moje myšlenky.

November 14, 2009

Origins of Happiness 4
O původu štěstí 4

  On the journey towards own fulfillment you can read hundreds of books, watch thousands of movies and listen to millions of opinions. However it is just you who lives your life and your journey is unique. All those ideas you get from surroundings can serve as an inspiration and encouragement in order to find your own unique and the right way of life.

  Při cestě za vlastním naplněním můžete přečíst stovky knih, shlédnout tisíce filmů a poslechnout si miliony názorů. Jste to pořád ale vy, kdo žije svůj život, a vaše cesta je jedinečná a unikátní. Všechny ty recepty co získáváte z okolí, vám můžou sloužit jako inspirace a povzbuzení, abyste si našli svojí jedinečnou a tu pravou cestu životem.

Origins of Happiness 3
O původu štěstí 3

  Today I hoovered the flat which is exceedingly unpleasant activity. I said to myself that I can test my theory about happiness originating from inside. But how can I find this source?

  Dnes jsem doma luxoval, což je nadmíru nepříjemná činnost. Řekl jsem si, že otestuji tu teorii s štěstím pocházejícím zevnitř. Jak ho ale najít?

  All of the sudden I got a brilliant idea. What about start to give the happiness away to others. I must have abundance of something if I'm willing to give it away; so this can be a way how to find the my inner source of happiness. Besides it's great fun.

  Tu mě napadla úžasná myšlenka. Což takhle štěstí začít rozdávat. Musím přeci mít nadbytek toho, co rozdávám, a tak bych u sebe mohl dokázat najít zdroj štěstí. Navíc je to úžasná legrace.


  So I started to hoover the carpet and I gave my happiness to the people and things around. I drove the scrub all over the carpet and meanwhile I was giving happiness to it. And I did not run out of happiness. The more happiness I gave the more I had for myself. My inner source seemed to be exhaustless.

  Tak jsem začal luxovat a dával štěstí všemu kolem. Lidem i věcem. Jezdil jsem kartáčem po koberci a zároveň dával koberci štěstí. A kupodivu štěstí nedocházelo. Čím víc jsem ho rozdal, tím víc jsem ho měl i pro sebe. Můj vnitřní zdroj, jako by byl nevyčerpatelný.

  And what was the best was that I really enjoyed the hoovering. I hoovered more carefully and slowly so that everything is clean and not just quickly in order to finish it as soon as possible. I don't know how much time I spent hoovering because time ceased to have any sense.

  A co bylo vůbec nejlepší, to luxování jsem si náramně užil. Luxoval jsem daleko poctivěji, pomalu, aby vše bylo hezky čisté, a ne rychle abych jen to měl už za sebou. Ani nevím kolik času jsem tím strávil, protože čas přestal mít smysl.

  The most beautiful thing was when I found a mote on the ground and I went to drop it into the trash bin. As a little farewell I gave it a bit of my own happiness and then I threw it away.

  A nejhezčí nakonec bylo, když jsem ještě objevil smítko a šel ho vyhodit do koše. Jako rozlučku jsem mu dal kousek toho mého štěstí a šup s ním do odpadků.

Origins of Happiness 2
O původu štěstí 2

  For a long time I have thought that my happiness depends on my surroundings. When I'm on some nice party with my friends, I'm happy. If I'm successful in school or work, I'm happy. On the other hand when I feel bad, nothing works, it's terrible weather outside and there's a lot of noise, I'm unhappy. None of above is actually the whole truth. I understood that when I was reading one of the books of Bärbel Mohr where she was quoting a part of the story from the book called Mary written by Ella Kensington. I was a little bit like this:

  Dlouhou dobu jsem si myslel, že mé štěstí záleží na tom, co se kolem mě děje. Pokud jsem s kamarády na nějaké příjemné akci, jsem šťastný. Když mi to jde v práci nebo ve škole, jsem šťastný. Naopak, pokud je mi mizerně, nic nevychází, venku je ošklivo a kolem je hluk, tak jsem nešťastný a rozmrzelý. Nic z toho, ale není úplná pravda. Konečně jsem to pochopil při čtení jedné z knih Bärbel Mohr, která citovala kousek příběhu z knihy Mary od Elly Kensington. Bylo to asi takhle:

  He asked her what is the sense of life and she said that it is when she can do whatever she wants. And why would you want to do it he continued asking. Because I always has such a good feeling, because then I’m happy. So you’re doing it because of the feeling which makes you happy, he continues. Yes, more or less, she agrees. And what if you’re doing something which is not nice and funny but what if you still would have this feeling; would that be pleased and would you be happy, he is asking. I think that I would, she admits. Do you think that you can get this feeling even if you’re sick for example by recalling some memories when you were really happy. Yes, then I could be happy even that I feel sick, she agreed.

  Zeptal se jí, co je smysl života, a ona řekla, že to, aby mohla vždy dělat, to co chce. A proč bys to chtěla dělat, pokračoval on v ptaní. Protože z toho mám vždy takový dobrý pocit, protože jsem šťastná. Děláš to tedy proto, že z toho máš pocit, díky kterému jsi šťastná, pokračuje on. Více méně ano, souhlasí dívka. A kdybys dělala něco, co ti nepřijde krásné a zábavné, ale přesto bys u toho měla ten pocit, bylo by ti to příjemné a byla bys šťastná, zajímá ještě tázajícího se. Nejspíš ano, připouští dívka. Myslíš, že bys dokázala, ten pocit vyvolat, idkyž je ti zle, například, kdyby sis vzpomněla na něco, kdy jsi byla opravdu šťastná, pokračoval muž. Ano, potom bych dokázala být šťastná, idkyž bych se cítila špatně, souhlasila.


  The source of your happiness is not outside of you it is something you get from within yourself.

  Tvoje štěstí tedy nepochází z okolí, ale je to něco, co cítíš uvnitř sebe sama.

  What a revelation I thought. At once I tried that and even thought I did not feel completely happy I searched inside of myself for the happiness and it was there. In a moment I felt wonderful and what seemed to be difficult only a moment ago I quickly solved. It was a miracle. From that moment I search for the source of my happiness only inside of me not in my surroundings. It does not always work immediately but it always helps.

 Jaké prozření, říkal jsem si. Hned jsem to vyzkoušel a ikdyž jsem se necítil úplně nadšený, zapátral jsem po štěstí ve svém nitru a hle, bylo tam. Za chvíli jsem se cítil báječně a co mi předtím šlo jen s obtížemi jsem najednou hravě zvládl. Od té doby hledám štěstí jen uvnitř sebe a ne ve svém okolí. Nejde to vždy okamžitě, ale pokaždé mi to pomůže.

  For example if I’m stuck somewhere I stop and say “This is not the way”. I try to recall some nice memory, breathe freely and relax and soon I usually achieve to have much better mood.

  Třeba když se mi něco nedaří, tak se zastavím a řeknu si: "Tudy ne, takhle to dál nejde". Zkusím si v sobě vybavit nějakou hezkou vzpomínku, volně dýchat, uvolnit se, a brzy se mi podaří dostat se do mnohem lepší nálady.

  It is worth a little thinking. Is the source of happiness inside or outside of us? Do you know an unhappy milionaire (maybe from a tabloid) or a happy beggar?

  To určitě stojí za zamyšlení. Leží opravdu štěstí mimo nás nebo uvnitř nás. Znáte nějakého nešťastného milionáře (třeba z bulváru) nebo šťastného žebráka?

November 13, 2009

Recommended reading
Doporučené čtení

  Soon there'll be long winter evenings and you're surely starting to think about what inspiring book to read after fulfiling day of skiing. Here's the list of great and inspiring books which you should not miss.

  Dlouhé zimní večery se nám pomalu blíží a určitě už přemýšlíte jakou inspirativní knihu si přečtete po naplňujícím dni lyžování. Tady je list úžasný a inspirativních knih, které by rozhodně neměli ujít vaší pozornosti.

  Some of these books contain very good instruction how to improve one's life. Take it as an inspiration or an advice. Only you can live your own life. So use the best from these books while staying your own, keep your fun and wonder with innocence.

  Některé z nich obsahují velmi dobré návody, jak zacházet se svým životem. Berte je jako inspiraci, jako radu. Jenom vy totiž dokážete žít svůj život. Takže s legrací a nevinností vyberte z těch knih to nejlepší a přidejte to do svého života.


  And by the way read them in any order you like, when you like or do not read them at all. It's just up to you.

  A mimochodem, čtěte je v pořadí jaké vám vyhovuje, kdy chcete nebo je nečtěte vůbec. To je také na vás.
  Rhonda Byrne:
  The Secret   -   Tajemství

  Deepak Chopra:
  The Way of the Wizard   -   Kouzelníkova cesta

  Bärbel Mohr:
  Cosmic Ordering   -   Objednáváme si z vesmíru

  Janet Attwood, Chris Attwood:
  The Passion Test   -   Test Vášně (zatím jen anglicky)
  Robin Sharma:
  The Monk Who Sold His Ferrari   -   Muž, který prodal své Ferrari
  Thomas L. Pauley:
  I'm rich beyond my wildest dream   -   Jsem bohatší, než v mých nejdivočejších snech (zatím jen anglicky)
  Neale Donald Walsch:
  Conversations with God   -   Hovory s bohem
  Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len:
  Zero Limits   -   Svět bez hranic
  Jack Canfield a Mark Victor Hansen:
  Chicken Soup for the Soul   -   Slepičí polévka pro duši
  Elisabeth Fayt:
  Paving It Forward   -   Vydláždi si cestu zlatem (zatím jen anglicky)
  James Redfield:
  The Celestine Prophecy   -  Celestinské proroctví

October 14, 2009

The Origins of Happiness and Anger
O původu štěstí i zloby

  Decision. It is the principal step on our journey towards happiness or anger.

  Rozhodnutí. To je hlavní krok na naší cestě ke štěstí nebo zlobě.

  People were given a gift of free will. This gift is hovewer double-edged and brings with itself a big responsibility. Each moment we have the choise to be either happy or infatuated with a negative emotion.

  Jako lidé jsme dostali do vínku svobodnou vůli. Tento dar je ale dvojsečný a nese se sebou velkou zodpovědnost. V každém okamžiku totiž máme možnost se rozhodnout jestli budeme šťastní nebo zaslepeni nějakou negativní emoci.

  Really it only depends on our decision. Unfortunately sometimes the force of our habits makes us to behave in another way than we would like to for example when we are shouting on our loved ones. Good news is that it is again our emotion which serves us as an alarm. Do you feel upset, angry or unhappy? That is a brilliant signal telling us that right now is the time to change it and feel at ease. It is just to make this decision. Do you believe it? Try it.

  Opravdu, je to čistě naše rozhodnutí. Síla zvyku nás ale občas přiměje zachovat se jinak než bychom chtěli a být naštvaní, ikdyž bychom raděj nebyli, například pokud křičíme na své blízké. Skvělá zpráva je, že jsou to opět naše emoce, které nám slouží jako takový alarm. Cítíte se naštvaní, rozlobení nebo nešťastní? To je úžasný signál, že je právě teď čas to změnit a cítit se v pohodě. Stačí se rozhodnout. Nevěříte? Vyzkoušejte to!


  You can vex that your childer do not behave as you wish or you can be grateful that they are self-sustaining. When you miss a bus on your way to work you can shout and swear, you can worry your head about lateness or you can enjoy few minutes when you can plan your day, think a little about your life or call your grandma. Trust me when I say that you can find a better excuse with a clear head than when you spend last 20 minutes worrying about being late.

  Můžete se zlobit, že vaše děti se nechovají podle vašch představ, nebo mít radost nad jejich soběstačností. Když vám ujede autobus na cestě do práce, můžete křičet a nadávat, můžete si lámat hlavu s pozdním příchodem, nebo se radovat, že máte chvilku naplánovat si den, popřemýšlet o sobě nebo zavolat babičce. Veřte mi, že v práci se líp vymluvíte, když přijdete s čistou hlavou, než pokud jste se doteď trápili, jak jdete pozdě.

  Whole life is about decisions. The most important is the one between anger and happiness. Of course sometimes a wrong decision comes. That would be a great lesson which will allow you to judge what you prefer more - Happiness or Anger.

 Celý život je otázkou rozhodnutí. Tím nejdůležitějším je rozhodnutí mezi štěstím a zlobou. A jasně, že občas přijde i chvíle kdy se rozhodnete špatně. Po takové skvělé lekci nakonec budete moci sami posoudit, co vám více vyhovuje - štěstí nebo zlobu.

  If you do not like how you're feeling right now, stop and make a decision to feel differently. You might hardly believe it is possible for the first time, but you'll get use to it soon. And then you will think that anyone who is in rage must really enjoy the feeling; why would he do it otherwise?

  Pokud vás tedy nebaví, jak se právě cítíte, zastavte a rozhodněte se jinak. Napoprvé je to možná neuvěřitelné, ale brzy si zvyknete. A pak vám přijde, že pokud se kdokoli vzteká, musí ho to nutně bavit, protože jinak by se tak nerozhodl.

October 12, 2009

The Origins of Happiness
O původu štěstí

  Man is happy i.a. when he is doing something he likes or when he receives it from the surrounding. How odd is that we spend so much energy on what wrong have happened that day and how little we're willing to remember what good things we have encountered. Just remember how much time you recently waste lamenting over a lady who accidentally hit you in the shop, or over a waiter who brought you a wrong plate.

  Člověk je šťastný, mimo jiné, pokud dělá něco co ho baví nebo co se mu líbí, anebo pokud to dostává od okolí. Je proto až s podivem kolik energie věnujeme tomu, co zlého se nám za den přihodilo, a jak málo vzpomínáme na to dobré. Jen si vzpomeňte kolik minut ne-li hodin jste hořekovali nad paní, jež do vás drkla v obchodě, nebo nad číšníkem, jenž přinesl špatné jídlo.

  My advice to you is to spend several minutes a day and thank for good things that have happened during the day. It can be small things like a lunch which tasted good or a kind clerk who helped you in the bank. It can be something bigger like a good grade your son brought home or an unexpected call from an old friend. Or it can be something huge like your boss's approbation or that you finally waxed your car.

  Proto vám radím věnovat denně několik minut poděkování za to dobré, co jste prožili. Můžou to být drobnosti jako oběd, který vám chutnal, milá úřednice v bance. Větší věci jako jednička vašeho syna nebo nečekaný telefonát od známého či dokonce takové věci jako pochvala od šéfa nebo že jste si konečně navoskovali auto.


  The more you thank yourself for anything the better. For a start I would recommend to give several thanks before you go to sleep and appraise current day. This will surely help you to fall a sleep calm and happy and you would look forward for the next day.

  Čím vícekrát denně si budete děkovat tím lépe. Pro začátek bych určitě doboručil poděkovat za prožitý den minutku dvě před spaním, abyste usínali šťastní a mohli se tak těšit na další den.

October 11, 2009

The Origins of Anger
O původu zloby

  Many people are getting anger because they are having an idea about something and this idea is broken by someone else's act. (How it should be cleaned, What to wear when it's cold, What time to leave for a trip ...)

  Mnoho lidí se vzteká, protože mají o něčem nějakou představu a tuto představu jim někdo narušil. (Jak má být uklizeno, Co se má obléci v chladném počasí, Kdy se odjíždí na výlet ...).

  EVERYONE IS DIFFERENT, Let's respect one another! Why to quarrel with our loved ones just because of an opinion.

  KAŽDÝ JSME JINÝ, Respektujme se vzájemně! Proč se hádat s těmi, které milujeme, jen kvůli názoru?


September 20, 2009

Robin S. Sharma: The monk who sold his Ferrari

Robin S. Sharma: Mnich, který prodal své Ferrari

  Another brilliant book showing how important is to take responsibility for your own life and which also offers several techniques which if practised will guide you to the better life. The book is presenting a story of successful layer Julian Mantle who is being slowly destroyed by his overhours in the office as well as by his visits to incontinent parties. When he got a heart attack right in the courtroom he decides to change. After years he returns as a new man and start revealing his story.

  Další výborná kniha, která ukazuje, jak je důležité převzít zodpovědnost za svůj život, a která zároveň nabízí několik technik, jejichž praktikováním můžete dokonale pozměnit svůj život k lepšímu. Kniha vypráví příběh Julian Mantla, úspěšného právníka, kterého však ničí neustálá posedlost prací stejně jako nezřízené večírky. Když poté dostane infarkt přímo v soudní síni rozhodne se, že je čas se změnit. Po letech se znovu objeví jako naprosto nový člověk a začne vyprávět svůj příběh.

  In a simple parable he reveals main principles of a happy life which his is a proof of. Julian after his renaissance overflows with energy and vigour and he's apparently enjoying his life.

  V jednoduchém podobenství odhalí veškerou podstatu šťastného života, jehož je sám důkazem. Julian po svém znovuzrození totiž oplývá obrovskou energií a elánem a zjevně si užívá života.


  Mystical story which holds this ancient secret tells the parable of a beautiful garden meaning our mind. Like any gardener keeps his garden nice and without weed also we can not allow us have a single negative thought. Whatever is happening around us it is just our decision what we think about it. The book shows that all the fears, worries, anxiety or annoyances are not gaining us anything. Every tragedy can be transferred into great opportunity which will be seen by only those who are ready to see it. There exists nothing like mistakes they are only lessons on our way forward. Positive thinking alias a beautiful garden is the first step on the way to a meaningful and happy life.

  Mystický příběh, který ukrývá celé starodávné tajemství, vypráví podobenství o nádherné zahradě, která značí naší mysl. Jako zahradník udržuje zahradu krásnou a bez plevele, ani my si nemůžeme dovolit třeba jedinou negativní myšlenku. Ať zažíváme jakékoli události, vždy je na nás, jak se k nim postavíme ve své mysli. Kniha nám odhaluje myšlenky jako strach, starosti, obavy, zlost či trápení jako neproduktivní. V každé tragédii se skrývá obrovská příležitost, kterou ale uvidí jen ti, kteří jsou připraveni ji vidět. Chyby neexistují, jsou to pouze lekce na naší cestě, které nám pomohou posunout se kupředu. Pozitivní myšlení neboli nádherná zahrada jsou prvním krokem ke spokojenému životu.

  In the garden there stands a tall lighthouse which signifies the importance of knowing where to go. Lighthouse is a parable for our goals and desires and where our life should go. It is important to find out what we really wish and then follow these goals.

 V zahradě stojí vysoký maják, který značí, jak je důležité znát svojí cestu. Maják značí naše cíle a touhy, to kam nás život má směřovat. Je důležité objevit, co si opravdu v životě přejeme a vydat se za těmito cíli.

  Next step in the mystical story is a sumo fighter who represents absolute power of neverending improvement. The chapter brings a recipe how to improve in ten life areas as are understanding ourselves, healthy eating, exercise, music or knowledge. These techniques gathered into rituals which if done everyday will enhance your life to the new higher levels. Another effective trick is to start doing things we were afraid to do and thus overcome our shadow. If we start with a small thing and overcome a small fear we can slowly clear most of things we are afraid of from our life. There is just a rule not to go into extremes and start slowly with small things in order to reach big results in smaller steps.

  Dalším prvkem v mystickém příběhu je zápasník sumo, který představuje nezměrnou sílu neustálého zlepšování se. Kapitola přináší návod jak se začít pomalu zlepšovat v deseti oblastech života jako jsou uvědomění si sama sebe, zdravá výživa, pohyb, hudba nebo vědomosti. Tyto techniky jsou shrnuty do rituálů, jejichž každodenní provádění pozvedne život ze všednosti. Další účinnou technikou v kapitole je začít dělat věci, kterých se bojíme a vykročit tak ze svého stínu. Začneme-li malou věcí a překonáme-li malý strach, tak postupně překonáme většinu svých strachů, což opět obohatí náš život. Platí zde ale pravidlo, že všeho s mírou a neměli bychom se hned pouštět do nějakých extrémů.

  In next chapter a strong cable combined from small week fibres shows the power of self discipline. Your will can be trained as any other ability and the more you use it the stronger it is. Strong will help us in activities where we would fail because we learned not to leave our comfort zone. With enough self-discipline our health will improve because we will have strength to move from in fornt of TV to do some exercises. One of the ways how to strengthen our will is to keep our thought inspired which was the first parable of beautiful garden. Another way is to do thing we need courage to do even as small as to wake up earlier or ride a bike instead of car.

  V další kapitole značí pevný kabel složený z mnoha malých drátků sílu sebekázně. Vůli lze cvičit jako kteroukoli jinou schopnost a čím více se používá, tím je pevnější. Pevná vůle nám pomáhá, tak kde bychom jinak selhali kvůli okamžité pohodlnosti. Sebekázeň nám například pomůže vybudovat zdraví, když se zvedneme od televize a začneme cvičit. Jednou cestou, jak můžeme vůli trénovat, je snažit se udržet naše myšlenky inspirativní, což byl vlastně cíl prvního přirovnání k nádherné zahradě. Dalším krokem může být dělání věcí, ke kterým potřebuje odvahu a to i malých jako dřívější vstávání nebo výměna auta za cestu na kole.

  The next chapter symbolized by the golden watches in the mystical story emphasizes the importance of time. Time is the only value each of us is given the equal amount of 24 hours a day. The way we spend our time is what makes the difference. That is why it is important to spend this valuable commodity in a way that supports our goals. It will help to plan each day or week and preview the little goals we want to achieve. This lesson also shows that we should not wait for some ifs.. but that we should enjoy what we already have and head for more. Noone simply have enough of time to waste it on non-inspiring negative thought or to lose a focus on his or her own goal. Useful is to act like if we can not fail; we do not know how the things will end anyway.

 Další kapitola v mystickém příběhu symbolizovaná zlatými hodinkami zdůrazňuje důležitost času. Čas je jediná hodnota, které jsme všichni dostali rovný podíl a každý máme jen 24 hodin denně. Proto je důležité věnovat tuto cennou komoditu na aktivity směšující k našim cílům. Pomůže nám například rozvrhnout si celý den či týden a naplánovat si cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Lekce ukazuje, že není třeba čekat na nějaké až, ale máme si vychutnávat to, co máme už teď a směřovat k ještě lepšímu. Žádný člověk prostě nemá čas zaobírat se neinspirujícími negativními myšlenkami nebo spustit z očí svůj cíl. Velmi při tom pomůže jednat, jako bychom nemohli selhat, vždyť přeci nevíme, jak věci dopadnou.

  The sixth stop in the magic parable, which the lawyer has learned in mystical Sivana in Himalayas, talks about giving. Bouquet of roses is a reference to an old saying telling that the hand which gives you flowers always keeps its smell. This advice says that all our doing should be motivated by helping others. It shows the power of giving, because what we give to others we are also giving to us. It is not about giving away everything we have, because it is equally important to give to ourselves, but we should deal with others with love and respect. Well, to give a smile is often more than we used to give so far.

  Šesté zastavení na cestě magického přirovnání, které se právník naučil v mystické Sivaně v Himalájích, pojednává o dávání. Svazek růží je přirovnáním k starému rčení, že na ruce, který ti podá růži, ulpí vždy z jejich vůně. Toto poučení říká, že vše co děláme, bychom měli dělat i pro ostatní. Ukazuje nám sílu dávání, protože co dáme jiným, dáváme i sobě. Nemusíme hned rozdat vše, co máme, protože dávat bychom měli i sobě, ale měli bychom začít pohlížet na ostatní s láskou a respektem. Vždyť darovat úsměv je často víc, než jsme dávali doteď.

  The last piece on this journey to enlightenment is a diamond path. Thousand of glittering diamonds we are walking over means thousands of beauties we experiences all the time because the journey itself is wonderful. Even after we have a goal to head for we should not sacrifice our intended success for the magnificence of current moment but we should enjoy diamonds of now with our goal still in our heart. Easy way how to enjoy each moment is to always feel grateful. When we manage to constantly rejoice the beauty of the moment we will reach Nirvana when the life is danced with divinely perfection.

 Posledním dílem na této cestě k osvícení je diamantová stezka. Tisíce zářících diamantů, po kterých kráčíme, značí tisíce krás, které zažíváme každý den, protože sama cesta je úžasná. Ikdyž máme vytyčen cíl, neměli bychom zamýšlený úspěch v budoucnosti obětovat za nádheru okamžiku a s cílem stále v srdci bychom si měli užít tisíců diamantů přítomného okamžiku. Jednoduchou cestou jak si užít každý okamžik je nestálé projevování vděčnosti. Pokud se neustále dokážeme radovat z nádhery každého okamžiku, vstoupíme do nirvány, kdy je život tančen s božskou dokonalostí.

July 5, 2009

Deepak Chopra: Ageless Body, Timeless mind

Deepak Chopra: Nesmrtelné tělo, nekonečná duše

  If you ever wondered whether it is necessary to grow old there is an interesting book about this topic called Ageless body, Timeless mind, the Quantum alternative to growing old by renowned physicist and spiritualist Deepak Chopra.

  Pokud jste se někdy zamýšleli, zda lidé musí stárnout, zajímavou knihou na toto téma je Nesmrtelné tělo, nekonečná duše neboli kvantová teorie dlouhověkosti od známého fyzika a spiritualisty Deepaka Chopry.

  All the atoms forming our body are changed during each 7 year. How is that possible then that the house which has all bricks replaced is breaking and becoming old? The author searches the answers in modern theories of physics as well as in culture all around the world.

  Všechny atomy v našem těle se vymění během asi 7 let. Jaktože dům jehož všechny cihly jsou vyměněny chátrá a stárne? Autor hledá odpovědi ve vědeckých teoriích i kulturách celého světa.


  The book contains many chapters studying legends about longevity of individuals and nations and what had these in common. He is investigating various exercises, meditation and spiritual techniques which should prolong one's life. Author is also taking the view of the modern physics and finally admit that growing old is not necessary.

  V mnoha kapitolách studuje legendy o dlouhověkých lidech i národech a co měli společného. Zkoumá různé pohybové, meditační a duchovní praktiky, které by měli vést k dlouhověkosti. Dívá se na toto téma pohledem kvantové fyziky a nakonec připouští, že lidé nemusí stárnout.

  Deepak Chopra further offers several exercises which might improve your health and help you to live longer.

 Deepak Chopra v knize také nabízí sérii cvičení, které mají napomoci dobrému zdraví a dlouhému věku.

  Whether you're interested in longevity or if you want just to improve or keep your good health reading this book will be definitely beneficial for you.

  Ať už se o téma dlouhověkosti zajímáte nebo si jen chcete zlepšit či udržet vlastní zdraví, kniha pro vás bude přínosem.

May 16, 2009

Society of Strong
Společnost silných

 It's a natural law that the stronger survives. It was true for human societies for a long time as well. Once however there appeared societies which took care about their weaker members. Most of them were smashed by barbarian into the dust.

  V přírodě platí, že silnější přežije. To dlouho platilo i v lidské společnosti. Potom, ale začaly vznikat komunity, jež se začaly starat i o své slabší členy. A většinu z nich převálcovali barbaři a poslali do prachu dějin.

  David Gemmell, fantasy writter, once described how this works. At the beginning the society is lead by strong ones following a greater vision. Usually they want to create a safe environment for weaker ones to survive as well. The number of weak grows, they start to get political functions and create more space and support for weak ones that finally their number overgrow the number of strong so much that they fail to protect them and the society dies.

  Fantasy spisovatel David Gemmell popsal v jedné ze svých knih, jak takový koloběh funguje. Na začátku vedou společnost silní sledující nějakou velkou vizi. Většinou vytváří prostředí, kde můžou bezpečně přežít i slabší. Jak ale počet slabých narůstá, získávají politické pozice a vytváří ještě více příležitostí pro slabé. Brzy počet slabých natolik převýší silné, že ti už je nedokáží chránit, společnost chřadne a nakonec zahyne.


  What can we do then? Will all our intention to protect weak ones - whether these are young, old, ill, maimed or hendicaped in any other way - to the end of our society. I believe that it will. However, there's still a way ...

  Co tedy můžeme dělat? Povede nakonec každá snaha ochránit slabší, ať už mladé, staré, nemocné, mrzáky nebo jinak hendikepované k zániku společnosti? Já si myslím, že ano. Je tu však jedna cesta ...

  I do not speak about any radical violent solution. I've in mind an idea to make everyone strong. I'm saying that everyone can bestead society in their unique way. We have to support everyone so that they can reveal their best way to contribute to all. Everyone has a unique combination of talents, abilities and other qualities and when we're using these we benefit not only to ourself but to all. Society has only to support everyone in their search and performance of their talents.

 Nemluvím tady o nějakém radikálním násilném řešení, to ne. Myslím tím, abychom udělali silné ze všech. Mluvím o tom, že každý může být společnosti prospěšný svým unikátním způsobem a my musíme všechny podporovat, aby tento přístup mohli odhalit. Každý totiž má jedinečnou kombinaci talentů, schopností a předností, jejichž využitím bude prospívat nejen sám sobě, ale všem. Úkolem společnosti je jen každého podporovat na jeho cestě za hladáním a naplněním svého talentu.

  Well, a dumb can be great gardener or painter, a cripple can be good programmer or speaker, an old man has not only his life long experiences but he wields with patience and calm judgement. A sick person can help cure his illness and a fatty can be a brilliant matematician. Everyone has their own great talent which will enrich the life of all.

  Vždyť i hlupák může být vynikající zahradník nebo malíř, mrzák být skvělým programátorem nebo řečníkem, stařec může nejen předávat své zkušenosti, ale vládne i trpělivostí a klidným úsudkem. Nemocný může přinést pokrok ve své léčbě a tlušťoch být geniální matematik. Každý máme to své, každý máme něco, čím obohatíme život všech.

February 21, 2009

Passion Day movie
Video ke dni vášně

Chris and Janet Attwood wrote a magnificent book called "The passion test". A review for the book might appear here later but for today I've a link on very nice motivational video they made for The International passion day.

Chris a Janet Attwoodovi napsali úžasnou knihu pojmenovanou "Najdi svou vášeň". Recenze na tuhle knihu se tu možná objeví v budoucnu, ale teď bych vás rád pozval na velmi pěkné motivační video, které autoři knihy připravili k Mezinárodnímu dni vášně.

So, follow your passion!

Takže, jdi za svou vášní!


Passion Day movie

Video k dni vášně

February 16, 2009

I can not lose - Nemůžu prohrát

I can not lose, because everything I do I do it with all my attention and as best I can. I love my girlfriend with all my heart and I attend to her with all my self. I put all my mind to the book I'm just correcting. I'm devoted to my job when I'm working and I love to cook a Sunday's lunch when I cook it.

Nemůžu prohrát, protože dělám vše naplno a jak nejlépe umím. Miluji svou dívku celým srdcem a plně se jí věnuji. Naplno se věnuji i knize, kterou právě opravuji. Jsem plně oddán práci, když pracuji a zbožňuji nedělní oběd, když ho připravuji.

I give all my attention to everything I do or I at least try to. I enjoy doing everything I do. I sense flavours and smells, sights and sound the world is giving me and I enjoy the feeling they bring.


Věnuji všemu, co dělám, plnou pozornost nebo se o to alespoň snažím. Dělám vše s radostí. Vnímám chutě a vůně, obrazy a zvuky, které mě svět přináší, a užívám si pocitů, které mi to dává.


I can not lose because whether I succeed or do not reach my goal this time, I know that I could not have done more. I did it with all my heart and I got all I could have gotten.


Nemůžu prohrát, protože ať už uspěji nebo mi zrovna něco nevyjde, vím, že jsem víc udělat nemohl. Šel jsem do toho naplno a odnesl jsem si vše, co jsem si odnést mohl.

The life has enriched me and goes on. I will still enjoy it fully because the life is the only thing I truly have. And because I can not lose I'm not afraid to play with all my heart.

Život mě obohatil a jde dál, a já se mu budu dál plně oddávat, protože je to jediné, co opravdu mám. A protože nemůžu prohrát, tak se nebojím hrát celým svým srdcem.


January 26, 2009

Affirmation technique - Ujišťovací technika

If you are to be successful in any doing there are several key factors you must include. You have to be motivated, stay focused and far the best result booster is enthusiasm. The best beginning of every activity is therefore if you're mentally affirming what and why you're doing and what are the expected results.

Pokud máte být úspěšní v jakékoli činnosti existuje několik klíčových věcí, které jsou potřeba. Musíte mít motivaci, musíte zůstat soustředění a úplně nejlepších výsledků dosáhnete pokud jste nadšení. Nejlepším startem každé činnosti je proto se mentálně ujistit, co a proč budete dělat a jaké výsledky očekáváte.

Whether you're going to do exercises, work, do shopping, prepare dinner, make love or watch a movie is it worthful to spend few second over following question:  • What are you going to do?

  • Why are you going to do this?

  • How much time you'd like to spend on it?

  • What results do you expect?

  • Is there something else you would rather do now?


Ať už hodláte cvičit, pracovat, nakupovat, připravovat večeři, milovat se nebo se dívat na film, je dobré věnovat pár sekund následujícím otázkám:  • Co budete teď dělat?

  • Proč to budete dělat?

  • Kolik času tomu chcete věnovat?

  • Jaké výsledky očekáváte?

  • Je něco jiného, co byste teď dělali raději?


While answering these questions stay attached to your goals and priorities. Let say that you're going to prepare a dinner for your family. It might be that you love cooking above anything else, however today it's not the best day and there are other issues that require your attention right now. Admit such a feeling and freely decide not to cook today. And that's perfectly ok. If you did this small analysis it will be also easier for you to explain to your family why they have to be without their favorite meal.

Když odpovídáte na tyto otázky, mějte na paměti vaše cíle a priority. Řekněme, že se chystáte vařit rodině večeři. Možná, že vaření opravdu milujete, ale dnes prostě není ten nejlepší den a jsou jiné věci, které vyžadují vaši okamžitou pozornost. Přiznejte si takové pocity a svobodně se rozhodněte dnes nevařit. A to je naprosto v pořádku. Pokud jste si udělali takovouto krátkou analýzu, bude také snazší rodině vysvětlit, proč se mají obejít bez oblíbeného jídla.

Let assume the other possibility that you decided that cooking is the only one activity you would like to put your effort into for the next 45 minutes. Great! You're a step ahead most of the people who are spending most of their life not knowing what they are doing.

Předpokládejme teď tu druhou variantu, a to že jste se rozhodli, že vaření je jediná činnost, které se chcete věnovat další třičtvrtě hodinu. Výborně! Dostali jste se totiž mnohem dál, než se většina lidí, kteří stráví většinu svého života, aniž vědí, co dělají.

Now it's time for the affirmation itself. You're going to make a mental note that you're going to get the maximum from upcoming activity. Just in your mind repeat what you're going to do, how long time you're going to spend and what will you receive. Tell your brain that you're going to dedicate the time to just and only this activity and that it will be given all your attention and skills. You're making an affirmation that you will stay focused and enthusiastics and that you'll reach wonderful results. You can also state that there is a reason why you're doing this in the first place and affirm that the next action will improve the results evaluated by this reason.

Teď je čas na samotné ujištění. V duchu si řekněte krátkou myšlenku, že z následující činnosti vytěžíte maximum. V mysli si přesně určete co budete dělat, jak dlouho se tomu budete věnovat a čeho tím dosáhnete. Řekněte mozku, že věnujete následující čas jen a pouze na jednu specifickou aktivitu a věnujete jí veškerou svojí pozornost a všechny své dovednosti. Ujišťujete se, že zůstanete soustředěný a nadšený, a že dosáhnete úžasných výsledků. Můžete si také říci, že je zde větší důvod, proč to děláte, a že následující činnost přinese vynikající výsledky i pro tento váš širší plán.


By affirming this and by holding to your affirmation while you're doing the task, you are very likely to receive much better results and stay delighted whole time.


Pokud se takto ujistíte a zůstanete svému ujištění věrní celou dobu, co provádíte tuto jednu činnost, dostane se vám tak velmi pravděpodobně mnohem lepších výsledků a budete této činnosti zaníceně věnovat po celou dobu.

Let's continue with our example from the kitchen. You've assured yourself that cooking is what you want to do now and so you can use all your enthusiasm in doing it. Before you take a knife and before you open the sideboard state your affirmation: "I reserve next 45 minutes for cooking and cooking only. I'll do nothing else and focus myself 100% for the cooking. I'll use the best ingredients a combine them with unusual skill in order to prepare delicious meal for my family. I'll use all my senses to create all the details perfect. I'll have great fun preparing the meal and my family will appreciate my effort. We'll all enjoy this meal. I love cooking because it helps me and state a reason (to charm my friends, to remember my grandma, introduces me to new tastes etc.). Today I'm going to cook pasta with cheese, broccoli and peas. All the ingredients will fit great together and everyone will like to meal.


Vraťme se k našemu příkladu z kuchyně. Ujistili jste se, že vaření je to, čemu se právě chcete věnovat a můžete do toho tedy dát všechno své nadšení. Ještě než vezmete do ruky nůž a než najdete hrnec, řekněte si v duchu své ujištění: "Následujících 45 minut se budu věnovat vaření a jenom věření. Nebudu dělat nic jiného a bude se soustředit na 100%. Budu používat jen nejlepší suroviny a s neobvyklou zručností je spojím, abych vytvořil(a) výtečné jídlo pro svou rodinu. Využiji všech svých smyslů, abych doladil(a) všechny detaily. Celou dobu se budu skvěle bavit a moje rodina mě ocení. Všichni si skvěle pochutnáme. Miluju vaření, protože mi také pomáhá a uveďte důvod (okouzlit přátele, vzpomenout si na babičku, poznávat nové chutě a další). Dnes budu vařit těstoviny se sýrem, brokolicí a hráškem. Všechny ingredience do sebe skvěle zapadnou a všem bude chutnat.


For the first time it might take longer then one minute, but as you use the technique more often it will become natural to you. Great about the technique is that you can use it anytime for any activity or anything you desires to achieve.


Napoprvé vám to může zabrat i déle jak jednu minutu, ale jak budete tuto techniku používat častěji, stane se vám přirozeností. Výborné na této technice je, že ji můžete s úspěchem používat kdykoli a pro jakoukoli činnost nebo pro cokoli, čeho chcete dosáhnout.

Do you like to see another example of affirmation? Have a look on my other page at Learn Languages Online web. There's an example of affirmation when you're learning a foreign language.

Pokud se chcete podívat na jiný příklad ujištění, podívejte se na mojí další stránku na serveru
Learn Languages Online (pouze anglicky). Najdete tam příklad ujištění před lekcí cizího jazyka.


And finally you should not be surprised if the cooking will be the one you enjoyed very much and if the meal will be one of the best.


A nakonec, nemělo by vás překvapit, pokud si toto vaření velice užijete a jídlo, které uvaříte bude jedním z nejlepších jaké jste kdy měl(a).

January 25, 2009

Elisabeth Fayt: Paving it forward

Paving it forward is a wonderful book written by Canadian Elisabeth Fayt. Over 300 pages gives you simple advices how to approach to both everyday and life-long tasks. The author deals with fact that most of us don't even know what we want. She offers us to invest only a few seconds in order to clarify results which we're claiming for the following action, day or whole life. We can thus pave forward the way we're going to take. No wonder that after we make our desires clear and after we made our mind ready to go the right way, that we'll quickly reach the goal.

Paving it forward (připravení si cesty) je úžasná kniha od kanaďanky Elisabeth Fayt. Přes tři sta stran nabízí jednochudé rady, jak přistupovat k všedním i životním úkolům. Autorka naráží na fakt, že většinou ani nevíme, co chceme. Nabízí nám, jak investovat jenom pár sekund, abychom si v mysli ujasnili ideální stav následující činnosti, dne nebo celého života. Můžeme si tak připravit cestu krourou půjdeme. Není divu, že potom, co jsme si naše přání ujasníme a v mysli si připravíme tu správnou cestu, naše kroky nás rychle zavedou k cíli.The book is divided into several sestions like health, relationships, money, work, giving or creating. Each page starts with a beneficial quote from given category and a short story describing why is such a mind pre-pave improtant.

Kniha je rozdělena do několika sekcí jako jsou zdraví, vztahy, peníze, práce, dávání či tvoření. Každá stránka pak začíná prospěsným citátem z dané oblasti a krátký příběh vystihuje, proč je právě dané myšlenkové připravení se důležité.

In the chapter about relationship there is for example a quote: "We greet each other with respect." Then the author describes how they are greeting each other in their marriage, hug or kiss each other whenever they are saying goodbye or when they are meeting. It's not improtant how long they're going to be apart, even if one of them is just leaving to buy a breakfast to the shop across the street, they give respect to each other by greeting themselves when they're leaving and when they're meeting each other again.

Tak například v kapitole o vztazích najdeme výrok: "Když se zdravíme, vyjadřujeme si respekt." Následuje popis toho jak se autorka s manželem pozdraví, obejmou nebo políbí kdykoli se loučí nebo se vítají. Je jedno o jak malou příležitost jde, třeba když jde jeden koupit snídani do obchodu přes ulici, vyjádří si respekt důstojným rozloučením a přivítáním.

In the section about wealth there is sentence saying: "I keep focused on my financial success". It's followed by two stories about successful salesman who closes his shop just when he hears the news about recession and about other guy who is still having success just because he don't believe there's something wrong going about.

V části o bohatství je větička: "Soustředím se na svůj finanční úspěch." Za ní následují 2 příběhy. Jeden o úspěšném prodejci, který zavře krámek, jen co uslyší, že přichází recese a druhý o muži, který je úspěšný, idkyž všem okolo dochází dech, jen proto, že nevěří, že krize existuje.

The book is full of such advices and there are stories to illustrate them. If you do not believe that your thought has such a power over the results of your doing, just watch the movie "The Opus" where the author of the book is participating and you'll see that even in her age she is very vigorous and persuasive.

Kniha je plná takových rad i příběhů, které je krásně ilustrují. Pokud nevěříte, že vaše myslenky mají na výsledek akcí nějaký vliv, tak se podívejte na film "The Opus," kde autorka knihy vystupuje a i v jejím slušném věku je vitální a přesvědčivá.

There are more information about the book and its author on: http://www.elisabethfayt.com/

Více o autorce i její knize se dozvíte na: http://www.elisabethfayt.com/

Let's start prosperity! - Nastartujme blahobyt!

From all around we can hear that the world suffers from economic crisis. Top politicians are looking for the solution; what to do with it and how many billions to invest and into which field. The solution is quite simple. However we have to all do our share.

Ze všech stran slyšíme, že svět je v ekonomické krizi. Politici se každý den radí, co se s tím dá dělat a kolik miliard napumpovat do kterého odvětví. Přitom řešení je tak prosté. Musíme se na něm ale podílet všichni.


We have to spend money!

Musíme utrácet!


There are living about 1 billion people in the developed world. When everyone spends only as much as $100, which he or she would rather save during the crisis, we'll get astonishing 100 billion US dollars that will burst world economy.V rozvinutém světě je asi jedna miliarda lidí. Když každý utratí 100 dolarů, které by v krizi raději šetřil, tak tu máme pohádkových sto miliard, které určitě rozhýbou světovou ekonomiky.So let's stop saving money in the banks which are going to bankrupt because of the crisis and let's please ourselves by little shopping. Do not concern yourself with the price though we're saving the world from the crisis.Takže přestaňme ukládat peníze do bank, které kvůli krizi krachují, a hurá udělat si radost nákupem. A nelamte si hlavu s cenou, zachraňujeme přeci svět před krizí.When we all do this the money will start to change hands; companies will have more money and they will raise the salaries so that people will have more money and will be able to spend more so that the companies will increase incomes so that shareholders will be happy and spend more and ... Can you see the spiral getting speed. But this time it's the right direction.


Když to uděláme všichni, peníze se začnou opět točit. Společnosti budou mít víc peněz a zvýší platy, takže lidé budou mít víc peněz a budou moci víc utrácet, takže společnostem se zvýší zisky, tudíž majitelé akcií budou šťastní a utratí víc peněz a ... Vidíte jak se kolo roztáčí. Ale tentokrát správným směrem.