December 26, 2009

Gratitude
Vděčnost

  I've just read the book by David Gemmell in which the main character used to kill for money but then he received a task which gave him a chance to do something worthy. The hero is finding that while he was staying on the dark side everything worked well and now this new task brings him only pain, suffering and he got little help. He is complaining that when he is helping the forces of good these forces just makes the task more difficult instead of giving any help.

  Zrovna jsem četl knihu od Davida Gemmella, kde hlavní hrdina vraždil celý život pro peníze, ale pak dostal úkol, který mu dal možnost udělat pro změnu něco dobrého. Hrdina najednou zjišťuje, že zatímco na straně zla bylo vše snadné a fungovalo, tento nový úkol mu přinesl jen bolest, utrpení a dostalo se mu mála pomoci. Stěžuje si, že když pomáhá silám dobra, ty mu naoplátku hází klacky pod nohy.

  The main character of the book is however wrong. He did not acknowledge that one of his enemies saved him when he was captured in nomad camp. He comes to the ferry place just in the time he needed to run away from creatures which can not swim. He meets a monster with healing skills when he needs to be healed. He has a monk on his side who shelter him from evil powers. Despite all of this he sees only that his task is difficult and that his enemies has all the trumps in their hands.

  Hrdina knihy se ale mýlí. Neuvědomí si, že jeden z jeho nepřátel ho zachránil, když byl zajat v táboře nomádů. Přichází k převozu zrovna ve chvíli, kdy potřebuje utéci před příšerami, které neumí plavat. Potkává obludu, která má léčitelské schopnosti, zrovna když potřebuje uzdravení. Má na své straně mnicha, který ho chrání před silami zla. Přes toto všechno vidí pouze, že jeho úkol je nesnadný a nepřátelé mají všechny trumfy.


  It's the same with many of us that we consider the good state of things as automatic while when something went wrong then we focus all our attention to the problem and we start to complain. How many times did we appreciate that we're healthy when we really were? But when an illness came we immediately gave all our thought to it. A long time after we already cured we still searched for the tracks of illness trying to prove that we're really healthy.

  Jako mnoho z nás i on považuje dobrý stav věcí za samozřejmý, zatímco když se něco pokazí hned tomu věnuje všechnu pozornost a stěžuje si. Kolikrát jsme ocenili, že jsme zdraví, když jsme opravdu byli? Ale hned jak jsme byli nemocní, tak jsme zaměřili veškeré své myšlenky na nemoc. Ještě dlouho potom, co jsme se uzdravili, jsme hledali známky nemoci ve snaze dokázat si, že jsme už opravdu zdraví.

  The life is like a seesaw. Sometimes it offers us advices wrapped in unpleasant situations. Another time it gives pure delight. Without cold we can hardly appreciate heat, without fear we can not appreciate ease.

 Život je jako houpačka. Někdy nám nabízí poučení v balení, které není tolik příjemné. Jindy nám dává jenom potěšení. Bez zimy bychom si necenili tepla, bez strachu bychom si necenili pohody.

  If we expres a bit of gratitude for the good we have, we start to realise how much good there actually is. So try for once not to nourish our little complaints and focus on the good we have. On the food we have each day on the table. On health, the possibility to move, enough money for a holiday. On the sunshine and flowers which smell sweet. Focus on those who loves us and that we can give love to someone. Just feel grateful for a while and enjoy the feeling. Then you can start complain again and chose which of the feeling you prefer.

  Když vyjádříme trochu vděčnosti za to dobré, co máme, začneme si uvědomovat, kolik toho vlastně je. Takže se nebojte zastavit a místo tradičních postěžování si se projednou zaměřte na to dobré. Na jídlo, co máme každý den na stole. Zdraví, možnost pohybu, dostatek peněz na dovolenou. Na slunce, které svítí, a květiny, které voní. Na to, že nás má někdo rád a že i mi dáváme někomu lásku. Prostě jen buďte na chvíli vděční a užijte si ten pocit. Potom se můžete vrátit ke stěžování si a vybrat si, který z těchto dvou pocitů je vám milejší.

No comments:

Post a Comment