January 26, 2009

Affirmation technique - Ujišťovací technika

If you are to be successful in any doing there are several key factors you must include. You have to be motivated, stay focused and far the best result booster is enthusiasm. The best beginning of every activity is therefore if you're mentally affirming what and why you're doing and what are the expected results.

Pokud máte být úspěšní v jakékoli činnosti existuje několik klíčových věcí, které jsou potřeba. Musíte mít motivaci, musíte zůstat soustředění a úplně nejlepších výsledků dosáhnete pokud jste nadšení. Nejlepším startem každé činnosti je proto se mentálně ujistit, co a proč budete dělat a jaké výsledky očekáváte.

Whether you're going to do exercises, work, do shopping, prepare dinner, make love or watch a movie is it worthful to spend few second over following question:  • What are you going to do?

  • Why are you going to do this?

  • How much time you'd like to spend on it?

  • What results do you expect?

  • Is there something else you would rather do now?


Ať už hodláte cvičit, pracovat, nakupovat, připravovat večeři, milovat se nebo se dívat na film, je dobré věnovat pár sekund následujícím otázkám:  • Co budete teď dělat?

  • Proč to budete dělat?

  • Kolik času tomu chcete věnovat?

  • Jaké výsledky očekáváte?

  • Je něco jiného, co byste teď dělali raději?


While answering these questions stay attached to your goals and priorities. Let say that you're going to prepare a dinner for your family. It might be that you love cooking above anything else, however today it's not the best day and there are other issues that require your attention right now. Admit such a feeling and freely decide not to cook today. And that's perfectly ok. If you did this small analysis it will be also easier for you to explain to your family why they have to be without their favorite meal.

Když odpovídáte na tyto otázky, mějte na paměti vaše cíle a priority. Řekněme, že se chystáte vařit rodině večeři. Možná, že vaření opravdu milujete, ale dnes prostě není ten nejlepší den a jsou jiné věci, které vyžadují vaši okamžitou pozornost. Přiznejte si takové pocity a svobodně se rozhodněte dnes nevařit. A to je naprosto v pořádku. Pokud jste si udělali takovouto krátkou analýzu, bude také snazší rodině vysvětlit, proč se mají obejít bez oblíbeného jídla.

Let assume the other possibility that you decided that cooking is the only one activity you would like to put your effort into for the next 45 minutes. Great! You're a step ahead most of the people who are spending most of their life not knowing what they are doing.

Předpokládejme teď tu druhou variantu, a to že jste se rozhodli, že vaření je jediná činnost, které se chcete věnovat další třičtvrtě hodinu. Výborně! Dostali jste se totiž mnohem dál, než se většina lidí, kteří stráví většinu svého života, aniž vědí, co dělají.

Now it's time for the affirmation itself. You're going to make a mental note that you're going to get the maximum from upcoming activity. Just in your mind repeat what you're going to do, how long time you're going to spend and what will you receive. Tell your brain that you're going to dedicate the time to just and only this activity and that it will be given all your attention and skills. You're making an affirmation that you will stay focused and enthusiastics and that you'll reach wonderful results. You can also state that there is a reason why you're doing this in the first place and affirm that the next action will improve the results evaluated by this reason.

Teď je čas na samotné ujištění. V duchu si řekněte krátkou myšlenku, že z následující činnosti vytěžíte maximum. V mysli si přesně určete co budete dělat, jak dlouho se tomu budete věnovat a čeho tím dosáhnete. Řekněte mozku, že věnujete následující čas jen a pouze na jednu specifickou aktivitu a věnujete jí veškerou svojí pozornost a všechny své dovednosti. Ujišťujete se, že zůstanete soustředěný a nadšený, a že dosáhnete úžasných výsledků. Můžete si také říci, že je zde větší důvod, proč to děláte, a že následující činnost přinese vynikající výsledky i pro tento váš širší plán.


By affirming this and by holding to your affirmation while you're doing the task, you are very likely to receive much better results and stay delighted whole time.


Pokud se takto ujistíte a zůstanete svému ujištění věrní celou dobu, co provádíte tuto jednu činnost, dostane se vám tak velmi pravděpodobně mnohem lepších výsledků a budete této činnosti zaníceně věnovat po celou dobu.

Let's continue with our example from the kitchen. You've assured yourself that cooking is what you want to do now and so you can use all your enthusiasm in doing it. Before you take a knife and before you open the sideboard state your affirmation: "I reserve next 45 minutes for cooking and cooking only. I'll do nothing else and focus myself 100% for the cooking. I'll use the best ingredients a combine them with unusual skill in order to prepare delicious meal for my family. I'll use all my senses to create all the details perfect. I'll have great fun preparing the meal and my family will appreciate my effort. We'll all enjoy this meal. I love cooking because it helps me and state a reason (to charm my friends, to remember my grandma, introduces me to new tastes etc.). Today I'm going to cook pasta with cheese, broccoli and peas. All the ingredients will fit great together and everyone will like to meal.


Vraťme se k našemu příkladu z kuchyně. Ujistili jste se, že vaření je to, čemu se právě chcete věnovat a můžete do toho tedy dát všechno své nadšení. Ještě než vezmete do ruky nůž a než najdete hrnec, řekněte si v duchu své ujištění: "Následujících 45 minut se budu věnovat vaření a jenom věření. Nebudu dělat nic jiného a bude se soustředit na 100%. Budu používat jen nejlepší suroviny a s neobvyklou zručností je spojím, abych vytvořil(a) výtečné jídlo pro svou rodinu. Využiji všech svých smyslů, abych doladil(a) všechny detaily. Celou dobu se budu skvěle bavit a moje rodina mě ocení. Všichni si skvěle pochutnáme. Miluju vaření, protože mi také pomáhá a uveďte důvod (okouzlit přátele, vzpomenout si na babičku, poznávat nové chutě a další). Dnes budu vařit těstoviny se sýrem, brokolicí a hráškem. Všechny ingredience do sebe skvěle zapadnou a všem bude chutnat.


For the first time it might take longer then one minute, but as you use the technique more often it will become natural to you. Great about the technique is that you can use it anytime for any activity or anything you desires to achieve.


Napoprvé vám to může zabrat i déle jak jednu minutu, ale jak budete tuto techniku používat častěji, stane se vám přirozeností. Výborné na této technice je, že ji můžete s úspěchem používat kdykoli a pro jakoukoli činnost nebo pro cokoli, čeho chcete dosáhnout.

Do you like to see another example of affirmation? Have a look on my other page at Learn Languages Online web. There's an example of affirmation when you're learning a foreign language.

Pokud se chcete podívat na jiný příklad ujištění, podívejte se na mojí další stránku na serveru
Learn Languages Online (pouze anglicky). Najdete tam příklad ujištění před lekcí cizího jazyka.


And finally you should not be surprised if the cooking will be the one you enjoyed very much and if the meal will be one of the best.


A nakonec, nemělo by vás překvapit, pokud si toto vaření velice užijete a jídlo, které uvaříte bude jedním z nejlepších jaké jste kdy měl(a).

January 25, 2009

Elisabeth Fayt: Paving it forward

Paving it forward is a wonderful book written by Canadian Elisabeth Fayt. Over 300 pages gives you simple advices how to approach to both everyday and life-long tasks. The author deals with fact that most of us don't even know what we want. She offers us to invest only a few seconds in order to clarify results which we're claiming for the following action, day or whole life. We can thus pave forward the way we're going to take. No wonder that after we make our desires clear and after we made our mind ready to go the right way, that we'll quickly reach the goal.

Paving it forward (připravení si cesty) je úžasná kniha od kanaďanky Elisabeth Fayt. Přes tři sta stran nabízí jednochudé rady, jak přistupovat k všedním i životním úkolům. Autorka naráží na fakt, že většinou ani nevíme, co chceme. Nabízí nám, jak investovat jenom pár sekund, abychom si v mysli ujasnili ideální stav následující činnosti, dne nebo celého života. Můžeme si tak připravit cestu krourou půjdeme. Není divu, že potom, co jsme si naše přání ujasníme a v mysli si připravíme tu správnou cestu, naše kroky nás rychle zavedou k cíli.The book is divided into several sestions like health, relationships, money, work, giving or creating. Each page starts with a beneficial quote from given category and a short story describing why is such a mind pre-pave improtant.

Kniha je rozdělena do několika sekcí jako jsou zdraví, vztahy, peníze, práce, dávání či tvoření. Každá stránka pak začíná prospěsným citátem z dané oblasti a krátký příběh vystihuje, proč je právě dané myšlenkové připravení se důležité.

In the chapter about relationship there is for example a quote: "We greet each other with respect." Then the author describes how they are greeting each other in their marriage, hug or kiss each other whenever they are saying goodbye or when they are meeting. It's not improtant how long they're going to be apart, even if one of them is just leaving to buy a breakfast to the shop across the street, they give respect to each other by greeting themselves when they're leaving and when they're meeting each other again.

Tak například v kapitole o vztazích najdeme výrok: "Když se zdravíme, vyjadřujeme si respekt." Následuje popis toho jak se autorka s manželem pozdraví, obejmou nebo políbí kdykoli se loučí nebo se vítají. Je jedno o jak malou příležitost jde, třeba když jde jeden koupit snídani do obchodu přes ulici, vyjádří si respekt důstojným rozloučením a přivítáním.

In the section about wealth there is sentence saying: "I keep focused on my financial success". It's followed by two stories about successful salesman who closes his shop just when he hears the news about recession and about other guy who is still having success just because he don't believe there's something wrong going about.

V části o bohatství je větička: "Soustředím se na svůj finanční úspěch." Za ní následují 2 příběhy. Jeden o úspěšném prodejci, který zavře krámek, jen co uslyší, že přichází recese a druhý o muži, který je úspěšný, idkyž všem okolo dochází dech, jen proto, že nevěří, že krize existuje.

The book is full of such advices and there are stories to illustrate them. If you do not believe that your thought has such a power over the results of your doing, just watch the movie "The Opus" where the author of the book is participating and you'll see that even in her age she is very vigorous and persuasive.

Kniha je plná takových rad i příběhů, které je krásně ilustrují. Pokud nevěříte, že vaše myslenky mají na výsledek akcí nějaký vliv, tak se podívejte na film "The Opus," kde autorka knihy vystupuje a i v jejím slušném věku je vitální a přesvědčivá.

There are more information about the book and its author on: http://www.elisabethfayt.com/

Více o autorce i její knize se dozvíte na: http://www.elisabethfayt.com/

Let's start prosperity! - Nastartujme blahobyt!

From all around we can hear that the world suffers from economic crisis. Top politicians are looking for the solution; what to do with it and how many billions to invest and into which field. The solution is quite simple. However we have to all do our share.

Ze všech stran slyšíme, že svět je v ekonomické krizi. Politici se každý den radí, co se s tím dá dělat a kolik miliard napumpovat do kterého odvětví. Přitom řešení je tak prosté. Musíme se na něm ale podílet všichni.


We have to spend money!

Musíme utrácet!


There are living about 1 billion people in the developed world. When everyone spends only as much as $100, which he or she would rather save during the crisis, we'll get astonishing 100 billion US dollars that will burst world economy.V rozvinutém světě je asi jedna miliarda lidí. Když každý utratí 100 dolarů, které by v krizi raději šetřil, tak tu máme pohádkových sto miliard, které určitě rozhýbou světovou ekonomiky.So let's stop saving money in the banks which are going to bankrupt because of the crisis and let's please ourselves by little shopping. Do not concern yourself with the price though we're saving the world from the crisis.Takže přestaňme ukládat peníze do bank, které kvůli krizi krachují, a hurá udělat si radost nákupem. A nelamte si hlavu s cenou, zachraňujeme přeci svět před krizí.When we all do this the money will start to change hands; companies will have more money and they will raise the salaries so that people will have more money and will be able to spend more so that the companies will increase incomes so that shareholders will be happy and spend more and ... Can you see the spiral getting speed. But this time it's the right direction.


Když to uděláme všichni, peníze se začnou opět točit. Společnosti budou mít víc peněz a zvýší platy, takže lidé budou mít víc peněz a budou moci víc utrácet, takže společnostem se zvýší zisky, tudíž majitelé akcií budou šťastní a utratí víc peněz a ... Vidíte jak se kolo roztáčí. Ale tentokrát správným směrem.